King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “ข้อบังคับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561” ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยได้รับเกียรติจาก ศาตราจารย์ ดร.รัตนา จิระรัตนานนท์ เลขานุการ ก.พ.ว. และประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ เป็นวิทยากรรับเชิญ ซึ่งในการบรรยายพิเศษครั้งนี้ มีบุคลากรสายวิชาการในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์สนใจเข้าร่วมเข้าร่วมฟังบรรยายจำนวนกว่า 50 ท่าน โดยคณะฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ข้อบังคับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์สามารถเตรียมผลงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้อย่างถูกต้องและเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้ซักถามประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพต่อไป

Previous Next

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุม Science Connect กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ Cross Cultural and Japanese Company Management บรรยายโดย ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวานิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ลักษณะวัฒนธรรมการผลิตแบบญี่ปุ่น ซึ่งองค์กรญี่ปุ่นส่วนใหญ่ต้องการเห็นภาพการเติบโตขององค์กรไปพร้อม ๆ กับสภาพเศรษฐกิจ เน้นผลการเติบโตและผลประกอบการระยะยาว จึงทำให้สามารถลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดต้นทุนและเสริมความแกร่งขององค์กรในระยะยาว ควบคู่กับวัฒนธรรมการพัฒนาพลเมือง ได้แก่ ความสามารถและทักษะ (Skill) มีจิตวิญญาณ (Spirit) มีความกระตือรือร้น (Zest) มีความภาคภูมิใจ (Pride) และมีการพัฒนาเพื่อทำสิ่งที่ดีที่สุด (Develop Best Product) สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้นักศึกษาสามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนและเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วยังนำไปใช้ในชีวิตการทำงานได้อีกด้วย

Previous Next

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาในสาขาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรม เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program ซึ่งจะจัดการอบรม 9 ครั้งต่อเนื่องให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ที่สนใจ หัวข้อการอบรมเป็นความรู้ทางด้าน Soft skill และ Hard skills หลังการอบรมจะมีการประกวดผลงานด้านนวัตกรรม ทีมที่ได้คะแนนในอันดับที่ 1 และ 2 ของแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีสิทธิ์ได้เข้าชิงชนะเลิศเพื่อรับทุนการศึกษา และทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่นในรูปแบบ Educational Trip สำหรับในครั้งนี้เป็นการอบรมในหัวข้อ Team Collaboration Workshop โดยอาจารย์เกสรา วลัญช์เดช วิทยากรเป็นที่ปรึกษาอิสระด้านการพัฒนาองค์กร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการฯ

Previous Next

เมื่อวันที่ วันที่ 21-26 มกราคม 2562 ณ ห้อง SCIENCE CONNECT และห้อง SCL702 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมมือกับ Dr.Ruslan Sanishvilli ศูนย์ซินโครตรอน APS ประเทศสหรัฐอเมริกาและ Collaborative Computational Project No.4 (CCP4) ประเทศอังกฤษเพื่อจัดอบรม SEA COAST 2019 (South-East Asian Crystallographic Overview And Systematic Training) เพื่อให้ความรู้ทางด้าน Protein X-ray Crystallography แก่ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี ผศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ Dr.Ruslan Sanishvili นำทีมผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรปและไทย ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอด 6 วัน ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมมีโอกาสได้ฝึกใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในเครือ CCP4, Phenix และ Global Phasing เช่น MOSFLM, XDS, DIALS, MolRep, PHENIX, SHELX, REFMAC, Buster, Coot และ PISA ทั้งนี้
ผู้ร่วมอบรมในโครงการฯ ประกอบไปด้วยชาวไทย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, เวียดนามและญี่ปุ่น จำนวนทั้งสิ้น 30 คน ซึ่งในพิธีปิดได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุวิทย์ เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัย มาเป็นประธานและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ร่วมอบรม

Previous Next

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00-16.00 น. ที่ห้อง SCL 124 กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลกทางด้านการตรวจสอบ การทดสอบและการรับรองระบบมาให้ความรู้แก่นักศึกษาปี 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในหัวข้อ “ทำอย่างไร จึงจะได้งานที่ดีที่สุด (How to get the best job 2019)” โดยแนะนำการเตรียมตัวทำงาน เช่น การเตรียมความพร้อมในด้านภาษาอังกฤษการเขียนประวัติย่อ (Resume) การแต่งกายที่เหมาะสมในการไปสมัครงานหรือสัมภาษณ์งานมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วม 118 คน