King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ Science Learning Space กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาด้านการเรียนของนักศึกษา และลดจำนวนนักศึกษาวิทยาทัณฑ์ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ได้เชิญผู้ปกครองและนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 ที่มีผลการเรียนเสี่ยงต่อการพ้นสถานภาพนักศึกษามาร่วมหารือถึงปัญหาด้านการเรียนพร้อมทั้งแนะนำการปรับวิธีการเรียนให้ประสบความสำเร็จ มีการแนะนำเทคนิคการเรียนจากนักศึกษารุ่นพี่ให้แก่รุ่นน้อง เรื่องการปรับตัวและบริหารจัดการเวลา โดยคาดว่าจะเป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือด้านการเรียนแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนอ่อนอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการพ้นสถานภาพนักศึกษาให้สามารถปรับตัวด้านการเรียนได้ทันเวลาและสามารถศึกษาต่อไปได้จนสำเร็จการศึกษา

Previous Next

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ฝ่ายงาน Active Recruitment คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ “เปิดบ้านยานนาเวศ ก้าวไกล สู่โลกกว้างทางการศึกษา (Y.N. Open House…Forward to the Education Wide World)” โดยได้แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน แนะแนวทุนการศึกษา และเส้นทางสู่อาชีพด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสหวิทยาเขตและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 รับทราบข้อมูลต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมงานรู้จักคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เพิ่มมากขึ้น

Previous Next

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Road Show ไปยังโรงเรียนเทพศิรินทร์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน ทุนการศึกษา และเส้นทางสู่อาชีพด้านสายวิทยาศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น ม.5 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รับทราบข้อมูล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ ประธานคณะทำงาน Active Recruitment ดร.ธนา สุทธิปัทม์พงศ์ และนักศึกษาจากฝ่าย Active Recruitment คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้ไปให้ความรู้แนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนและข้อมูลต่างๆ ในกิจกรรมครั้งนี้ โดยคุณครูฝ่ายแนะแนว และนักเรียนโรงเรียนได้ให้ความสนใจและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

Previous Next

เมื่อวันที่ 12-14 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ จัดค่าย I AM SCI ครั้งที่ 4 ณ บริเวณพื้นที่การเรียนรู้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี อาจารย์บุปผชาติ จันทร์สว่าง เป็นหัวหน้าคณะทำงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน และแนะนำให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรู้จักเส้นทางอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มจำนวนนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่าย I AM SCI ทุกคนจะได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆที่ภาควิชาจัดขึ้น ทั้งการเรียนการสอน การวิจัย กิจกรรมนักศึกษารุ่นพี่ บรรยากาศกิจกรรมค่ายเป็นไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่น และการเรียนรู้ประสบการณ์ด้านต่างๆ สำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนมัธยมศึกษาระดับ ม.6 ทั้งในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และต่างจังหวัดให้ความสนใจเข้ากิจกรรมเป็นจำนวน 142 คน

Previous Next

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดกิจกรรมงานเสวนาและเชิดชูเกียรติอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับรางวัลและดำรงตำแหน่งวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2561 ที่โรงแรม เดอะ ทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ พร้อมทั้งงานเลี้ยงแสดงความยินดี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างเสริมกำลังใจให้กับอาจารย์ผู้ที่ได้ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์รวมถึงผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆ โดยแบ่งประเภทรางวัลเป็น

1) รางวัลบุคลากรผู้ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอก
2) รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน 
3) รางวัลอาจารย์ที่มีผลงานวิชาการ-วิจัยดีเด่น 
4) รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ-วิจัย 
5) รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีดีเด่น 
6) รางวัลเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนดีเด่นด้านการพัฒนานักศึกษา
7) รางวัลแสดงความยินดีกับบุคลากรดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
8) รางวัลพิเศษอาจารย์ที่ปรึกษาคณะวิทยาศาสตร์ผู้ที่มีความอุตสาหวิริยะทุ่มเทอุทิศตนให้กับคณะ/มหาวิทยาลัย

ซึ่งมีจำนวนอาจารย์และบุคลากรได้รับรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 35 คน ทั้งนี้ ผศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมงานกว่า 90 คน