King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 คุณครูแนะแนวโรงเรียนศึกษานารี ได้เชิญคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. แนะแนวเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน ทุนการศึกษา และเส้นทางสู่อาชีพด้านสายวิทยาศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์ให้คุณครูฝ่ายแนะแนว และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รับทราบข้อมูล เพื่อเตรียมความพร้อมตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ ประธานคณะทำงาน Active Recruitment คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. และนักศึกษาได้ไปให้ความรู้แนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนและข้อมูลต่างๆ ในกิจกรรมครั้งนี้ โดยนักเรียน และคุณครูฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนศึกษานารี ได้ให้ความสนใจและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง ทำให้การการจัดกิจกรรมอบอุ่นและเป็นกันเอง

Previous Next

เมื่อวันที่ 19 – 23 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เชิงทฤษฎีและการคำนวณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ “Generalization on Fixed Point Theory and Applications”เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับ “Fixed point theory and Applications” แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเขียนเอกสารวิชาการงานวิจัย และให้คำปรึกษาการทำงานวิจัยกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Amine Khamsi จาก University of Texas at El Paso, USA Prof. Dr. Jong Kyu Kim จาก Kyungnam University, South Korea Prof. Dr. Hari Mohan Srivastava จาก University of Victoria, Canada Prof. Dr. Dhananjay Gopal จาก Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, India และ Dr. Yusuf Ibrahim Suleiman จาก Kano University of Science and Technology, Nigeria
ในการบรรยาย และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ในโครงการบรรยายพิเศษในครั้งนี้

Previous Next

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มงานบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการ Science Exhibition 2018 ประจำปีงบประมาณปี 2562 ณ Science Learning Space อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. และประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ ประธานโครงการฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งในวันงานมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนต่างๆ ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการครั้งนี้เป็นจำนวน 111 คน

Previous Next

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้ให้เกียรติเชิญคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ไปแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอน ทุนการศึกษา และเส้นทางสู่อาชีพด้านสายวิทยาศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์ให้คุณครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้น ม.5 และ ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รับทราบข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 โดย คุณกรรณิการ์ ดีปัญญา เจ้าหน้าที่ประสานงานรับนักศึกษาเชิงรุก (Active Recruitment) และทีมนักศึกษาจาก คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้ไปให้ความรู้แนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนและข้อมูลต่างๆ ในกิจกรรมครั้งนี้

Previous Next

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ที่ห้อง Science Connect ผศ.ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 50 คน ในหัวข้อ“Tips on reading paper & Paraphrasing” วิทยากรโดย รศ.ดร.ศิวพร มีจู สมิธ อาจารย์ประจำจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยให้ความรู้เกี่ยวกับ Journal rankings and Publishing process, Tips on reading papers และ Paraphrasing เพื่อให้นักศึกษามีทักษะเกี่ยวกับการอ่าน การสรุปความ และการเขียน Paraphrasing ป้องกันความซ้ำซ้อนหรือการลอกงาน (Plagiarism) ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักจรรยาบรรณของนักวิจัยประการหนึ่ง