King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรม Road Show 2018 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ให้นักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 และได้เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ปีการศึกษา 2562 โดย คุณกรรณิการ์ ดีปัญญา เลขานุการคณะทำงาน Active Recruitment นายธนวัฒน์ ตั้งเสริมวงศ์ และนางสาวกัญญาภัคร พรศิริพิทักษ์ ผู้แทนนักศึกษาจากภาควิชาจุลชีววิทยา ได้ร่วมให้ความรู้แนะนำหลักสูตรตลอดจนเส้นทางสู่อาชีพด้านสายวิทยาศาสตร์กับสำนักงานส่วนคัดเลือกและสรรหานักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ในวันดังกล่าว

Previous Next

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา จำนวน 8 คน นำโดย ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่การเรียนรู้ Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. และ Learning Space สำนักหอสมุด เพื่อศึกษาดูงาน โครงสร้างการบริหารจัดการ รูปแบบกิจกรรม การใช้ประโยชน์จากพื้นที่การเรียนรู้ และผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา
พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการบริหารจัดการพื้นที่และการจัดกิจกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. และอาจารย์พิชัย โฆษิตพันธวงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร. มยุรี หาญสุภานุสรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คุณจีรกาญจน์ ศรีวิเศษ เลขานุการสำนักหอสมุด ดร.วิธวินท์ สุสุทธิ ผู้จัดการพื้นที่การเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานพื้นที่เรียนรู้ทั้ง 2 แห่ง ให้การต้อนรับให้รายละเอียดการดำเนินงานของพื้นที่ให้กับคณะศึกษาดูงานได้รับทราบ

Previous Next

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรมขยายผลฐานการเรียนรู้ STEM ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนเครือข่าย ทั้ง 6 โรงเรียน คือโรงเรียนวัดพุทธบูชา โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โรงเรียนนาหลวง โรงเรียนวัดราชโอรส และโรงเรียนวัดทรงธรรม ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภลักษณ์ อ่างแก้ว ประธานโครงการกิจกรรม STEM Literacy กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีคณะทำงานมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ร่วมให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับครูจากโรงเรียนในเครือข่ายที่นำเสนอผลงานด้วย ซึ่งทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้ามอบเกียรติบัตรให้กับครูที่เข้าร่วมกิจกรรม ก่อนกล่าวปิดโครงการ

Previous Next

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 คณะทำงานการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการเป็น KM Facilitator โดยมีทีมกระบวนกรของ มจธ. คือ ผศ.เอกรัตน์ รวยรวย และนางสาววริษฐา ขอประเสริฐ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมปิดคอร์สการอบรมฯ ในปีงบประมาณ 2561
วิทยากรจึงให้ผู้เข้าอบรมทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ โดยให้ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการอบรมฯ หรือได้นำความรู้ฯ ใช้ประโยชน์ต่ออะไรบ้าง มาถ่ายทอดให้เพื่อนๆ ผ่านการสื่อสารแบบ Dialogue และ Visual graphic ซึ่งเป็นการถอดบทเรียนที่ได้จากการฝึกอบรม ผ่านความคิด ผ่านประสบการณ์ ออกมาเป็นลายเส้น
และรูปวาดด้วยฝีมือของผู้เข้าอบรมเอง สร้างให้เกิดความภาคภูมิใจในการวาดผลงานชิ้นนี้ออกมาได้อย่างสวยงาม โดยกิจกรรมในวันนี้มีผู้เข้าอบรมและทีมกระบวนกร จำนวน 14 คน

Previous Next

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรม Road Show 2018 ณ โรงเรียนอัสสัมชัน (เขตพื้นที่บางรัก) เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 และได้เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ปีการศึกษา 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ ประธานคณะทำงาน Active Recruitment นายวชิรานนท์ แก้วนรสิงห์ ผู้แทนนักศึกษาจากภาควิชาเคมี และคุณกรรณิการ์ ดีปัญญา เลขานุการคณะทำงาน Active Recruitment ได้ร่วมให้ความรู้แนะนำหลักสูตรตลอดจนเส้นทางสู่อาชีพด้านสายวิทยาศาสตร์กับสำนักงานส่วนคัดเลือกและสรรหานักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ในวันดังกล่าว