King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 งานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ English is Possible by Peachii บริเวณ ชั้น 1 ห้อง SCL124 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากคุณพิชญา ชัยชนะ หรือที่รู้จักกันในชื่อพีชชี่ เจ้าของคลิปสอนภาษาชื่อดังทางยูทูบ (Youtuber) มาเป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ ช้อนแก้ว เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้จากการเปิดรับลงทะเบียน มีนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ในงานได้มีการแชร์ประสบการณ์การศึกษาแลกเปลี่ยน และการฝึกงานต่างประเทศของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมกันนี้บริเวณลาน Exhibition A ยังมีการจัดตั้งบูธประชาสัมพันธ์จากบริษัท GoUni Thailand เพื่อให้ข้อมูลกับนักศึกษาที่สนใจไปเรียนภาษา หรือศึกษาต่อที่ประเทศสหราชอาณาจักร และบูธของ FSci International Club เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นสากลของคณะฯ และรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนโดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศและแนะนำเทคนิคในการฝึกฝนและเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษตลอดจนสร้างบรรยากาศความเป็นสากลในคณะวิทยาศาสตร์

Previous Next

เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัด Road show 2561 โรงเรียนวัดพุทธบูชา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ปีที่ 6 และเชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 เข้าสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ปีการศึกษา 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ ประธานคณะทำงาน Active Recruitment ดร.วัชระ เลี้ยวเรียน อาจารย์สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ และทีมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ร่วมให้ความรู้แนะนำหลักสูตรตลอดจนเส้นทางสู่อาชีพด้านสายวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ด้วย

Previous Next

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรมขยายผลฐานการเรียนรู้ STEM ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนเครือข่าย ครั้งที่ 2 โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนนาหลวงในการอำนวยความสะดวกด้านสถานที่สำหรับจัดฐานกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีครูและนักเรียนมัธยมเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีจำนวน 3 แห่งคือ โรงเรียนนางหลวง โรงเรียนวัดทรงธรรม และโรงเรียนวัดพุทธบูชา ในการนี้ คุณณัฐณิชา ขันตี รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนาหลวง ได้เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภลักษณ์ อ่างแก้ว ประธานโครงการกิจกรรม STEM Literacy สำหรับครูและนักเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบก่อนที่จะได้เยี่ยมชมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆ

Previous Next

เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 61 คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้
“การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์คุณภาพ AUN QA เพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานระดับอาเซียน” เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน สามารถบริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN QA (Asean University Network Quality Assurance) และเพื่อเป็นการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรให้มีความพร้อมในการประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานในระดับอาเซียนต่อไปในอนาคต ซึ่งทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา อาจารย์ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการหลักสูตร จนหลักสูตรชีวเคมีผ่านการตรวจประเมิน AUN QA Accreditation ระดับคะแนน 5 มาร่วมเป็นวิทยากร โดยมีอาจารย์และบุคคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวน 50 คน

Previous Next

เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม Road Show 2018 ณ โรงเรียนวัดทรงธรรม เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 และได้เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ มจธ.ปีการศึกษา 2562 โดย ดร.กรกันยา ประทุมยศ อาจารย์สังกัดภาควิชาเคมี คุณกรรณิการ์ ดีปัญญา เลขานุการคณะทำงาน Active Recruitment และผู้แทนนักศึกษาจากภาควิชาเคมี คณิตศาสตร์ จุลชีววิทยา ร่วมให้ความรู้แนะนำหลักสูตรตลอดจนเส้นทางสู่อาชีพด้านสายวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ด้วย