King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next


เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “กฎหมายในที่ทำงาน จรรยาและมารยาทแห่งวิชาชีพพนักงาน” โดยมีคุณดาริษา สายปลื้มจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิติการ และคณะนิติกร เป็นวิทยากรรับเชิญให้ความรู้ ณ ห้องประชุม Science Connect ชั้น 1 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานอุตสาหกรรมฯ คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้บริหารคณะ นำโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา และบุคลากรสายสนับสนุนในคณะ ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง จำนวนรวม 44 คน ซึ่งได้มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณ และข้อควรระวังในการโพสต์ลงสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านกฎหมาย จรรยา และมารยาทแห่งวิชาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับทั้งการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่นำไปสู่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

Previous Next

📢 พบกับโครงการ PRE TALENT MOBILITY ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม 🏭
เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการแล้ววันนี้ - 31 มีนาคม 2564
Previous Next

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษามจธ.ทุกท่านที่สนใจ เข้าฟังการบรรยายพิเศษร่วมระหว่างมจธ. และ Kyushu University เกี่ยวกับการแนะนำ Bioengineering ให้แก่ผู้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน ผ่านทาง Zoom ได้ทุกวันตลอดสัปดาห์นี้
โดยการบรรยายแบ่งเป็น 2 รอบต่อวัน
- รอบเช้าเวลา 8.30 - 10.00
- รอบบ่ายเวลา 12.30 - 14.00
แล้วพบกันครับ
Zoom Link: https://zoom.us/j/99178582532?pwd=cW1lUGo3UDV6Z0JDaFhTR1U5VU5Vdz09&fbclid=IwAR2kRF2sdaGpLcUU9PXnRVcYXVvnrts4eVqVhdg7MVvdm0ghJJwdgvQsb7k