King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม STEM ซึ่งมีครูและนักเรียนมัธยมเครือข่าย 6 แห่งคือ โรงเรียนอิสลามวิทยาลัย โรงเรียนวัดพุทธบูชา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โรงเรียนนาหลวง และ โรงเรียนวัดราชโอรส เข้าร่วมฐานกิจกรรมการเรียนรู้ STEM โดยมีอาจารย์พี่เลี้ยงจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ช่วยให้คำปรึกษา ในการนี้ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ อ่างแก้ว หัวหน้าโครงการฯ ร่วมให้การต้อนรับและให้คำปรึกษากับครู และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

Previous Next

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดกิจกรรม Road Show 2018 (ครั้งที่ 2) ให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โดย ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่าย-
พัฒนานักศึกษา และผู้แทนนักศึกษาจากภาควิชาเคมี จุลชีววิทยา ร่วมให้ความรู้แนะนำหลักสูตรตลอดจนเส้นทางสู่อาชีพด้านสายวิทยาศาสตร์ในช่วงเช้า และในช่วงเย็นได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
ของสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ (โครงการ วมว.) โดย ดร.ณฐวัฒน์ กล่ำสกุล อาจารย์สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ และผู้แทนนักศึกษาจากภาควิชาเคมี คณิตศาสตร์ จุลชีววิทยา ร่วมให้ความรู้แนะนำหลักสูตร ซึ่งทั้งนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ได้ให้เกียรติร่วมกิจกรรมและมอบของที่ระลึกให้กับสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ในครั้งนี้

Previous Next

เนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ไทย และยังทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เพื่อเป็นการแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระองค์ท่าน คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้จัดพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระบิดาแห่งวิทยาศาสต์ไทย) ในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีพุทธศักราช 2561 พร้อมทั้งพิธีบวงสรวงสมเด็จพระอริยพรหม เมื่อวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ มจธ. โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และได้มีผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในครั้งนี้ด้วย

Previous Next

เมื่อวันที่ 16-26 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2561 หรือ National Science and Technology Fair 2018 ณ อาคารนิทรรศการ Hall 2 – 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยครั้งนี้คณะวิทย์ฯ ได้จัดให้ทุกภาควิชาและศูนย์เครื่องมือฯ เข้าร่วมประจำบูธและดำเนินกิจกรรมในแต่ละวัน ได้แก่ วันที่ 16-17 ส.ค.61 สาธิตการใช้เครื่องมือด้านการเรียนการสอน โดยศูนย์เครื่องมือฯ วันที่ 18- 19 ส.ค.61 กิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ โดยภาควิชาฟิสิกส์ วันที่ 20 - 21 ส.ค 61 กิจกรรมสาธิตการทดลองใช้ application สำหรับคนตาบอด MIDI controllers application และ minimal behavior application โดย ภาควิชาคณิตศาสตร์ วันที่ 22- 23 ส.ค. 61 กิจกรรมส่องกล้องเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ในการผลิตอาหาร โดยภาควิชาจุลชีววิทยา และ วันที่ 24 - 25 ส.ค. 61 กิจกรรมคัพเค้ก (การทดลองทางวิทยาศาสตร์) โดยภาควิชาเคมี นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาจากทางคณะฯ ทั้งนี้กิจกรรมทุกกิจกรรมได้รับความสนใจจาก เยาวชน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

Previous Next

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดพิธีปิดโครงการสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ เข้าฝึกงานในคณะวิทยาศาสตร์ (FSci Internship International Program 2018) ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย.– 19 ส.ค. 2561 พร้อมให้นักศึกษานำเสนอผลงานวิจัยของตนเองจำนวนทั้งสิ้น 20 ผลงาน โดยมี ผศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธาน ภายในงานมีอาจารย์จากทุกภาควิชา พร้อมนักศึกษาในคณะฯ เข้าร่วมชมผลงาน ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางวิชาการสร้างบรรยากาศ ความเป็นสากล อีกทั้งยังกระชับความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยภาคีด้วย