King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

เมื่อวันที่ 16-26 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2561 หรือ National Science and Technology Fair 2018 ณ อาคารนิทรรศการ Hall 2 – 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยครั้งนี้คณะวิทย์ฯ ได้จัดให้ทุกภาควิชาและศูนย์เครื่องมือฯ เข้าร่วมประจำบูธและดำเนินกิจกรรมในแต่ละวัน ได้แก่ วันที่ 16-17 ส.ค.61 สาธิตการใช้เครื่องมือด้านการเรียนการสอน โดยศูนย์เครื่องมือฯ วันที่ 18- 19 ส.ค.61 กิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ โดยภาควิชาฟิสิกส์ วันที่ 20 - 21 ส.ค 61 กิจกรรมสาธิตการทดลองใช้ application สำหรับคนตาบอด MIDI controllers application และ minimal behavior application โดย ภาควิชาคณิตศาสตร์ วันที่ 22- 23 ส.ค. 61 กิจกรรมส่องกล้องเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ในการผลิตอาหาร โดยภาควิชาจุลชีววิทยา และ วันที่ 24 - 25 ส.ค. 61 กิจกรรมคัพเค้ก (การทดลองทางวิทยาศาสตร์) โดยภาควิชาเคมี นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาจากทางคณะฯ ทั้งนี้กิจกรรมทุกกิจกรรมได้รับความสนใจจาก เยาวชน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

Previous Next

เนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ไทย และยังทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เพื่อเป็นการแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระองค์ท่าน คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้จัดพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระบิดาแห่งวิทยาศาสต์ไทย) ในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีพุทธศักราช 2561 พร้อมทั้งพิธีบวงสรวงสมเด็จพระอริยพรหม เมื่อวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ มจธ. โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และได้มีผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในครั้งนี้ด้วย

Previous Next

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัด Road Show 2018 ณ ดรุณสิขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ปีที่ 6
และเชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 เข้าสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ปีการศึกษา 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดร.นครินทร์
พัฒนบุญมี ที่ปรึกษาคณะทำงาน Active Recruitment ดร.ณฐวัฒน์ กล่ำสกุล อาจารย์สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ ดร.ชุมพล เหลืองชัยศรี อาจารย์สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ และดร.ทรงสิรินธ์ เรืองวิเศษ อาจารย์สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา นายศาสตรา เจนจรุงเกียรติ นายกสโมสรนักศึกษา และนายเตะชะทัต กุลธนารัฐ ร่วมให้ความรู้แนะนำ หลักสูตรตลอดจนเส้นทางสู่อาชีพด้านสายวิทยาศาสตร์ โดยทางโรงเรียนให้ความสนใจและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 60 คน

Previous Next

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดพิธีปิดโครงการสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ เข้าฝึกงานในคณะวิทยาศาสตร์ (FSci Internship International Program 2018) ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย.– 19 ส.ค. 2561 พร้อมให้นักศึกษานำเสนอผลงานวิจัยของตนเองจำนวนทั้งสิ้น 20 ผลงาน โดยมี ผศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธาน ภายในงานมีอาจารย์จากทุกภาควิชา พร้อมนักศึกษาในคณะฯ เข้าร่วมชมผลงาน ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางวิชาการสร้างบรรยากาศ ความเป็นสากล อีกทั้งยังกระชับความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยภาคีด้วย

Previous Next

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 คณะทำงานการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการเป็น KM Facilitator โดยได้รับเกียรติจากทีมกระบวนกรของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผศ.เอกรัตน์ รวยรวย และ ผศ.ดร.อนุศิษฎ์ อันมานะตระกูล ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์การทำหน้าที่เป็น Facilitator ที่เกิดขึ้นกับกิจกรรมที่ผ่านมา โดยถ่ายทอดให้เห็นถึงการวางแผนการทำงาน การออกแบบกิจกรรม และการรับมือกับสถานการณ์พลิกผันที่เกิดขึ้นหน้างาน โดยได้แนะนำแนวทางในการปรับแผนรับมือกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นหน้างาน เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างให้เกิดความพึงพอใจที่เกินความคาดหวังแก่เจ้าของงาน และได้ให้ผู้เข้าอบรมฝึกทักษะการปรับแผน โดยการนำวิธีการ หรือเครื่องมือของ Facilitator มาปรับใช้ หากเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือมีสถานการณ์ใหม่เข้ามา ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าอบรมทั้งสิ้น 15 คน