King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัด Road Show 2018 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ปีที่ 6 และเชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 เข้าสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ปีการศึกษา 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดร.จิรายุส เอื้อนรเศรษฐ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยาร่วมให้ความรู้แนะนำ หลักสูตรตลอดจนเส้นทางสู่อาชีพด้านสายวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ด้วย

Previous Next

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ครั้งที่ 1 วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 ปีการศึกษาที่ 1/2561 ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทดลองฟิสิกส์พื้นฐานและสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจรายงานผลการทดลองให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 15 คน โดยมี ดร.วิทยา กาญจนภูษากิจ และทีมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเป็นวิทยากรในการอบรม

Previous Next

เมื่อวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 61 งานวิเทศสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการ Cultural Trip ขึ้นเพื่อนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงานในโครงการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงานในคณะวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์รวมทั้งเจ้าหน้าที่จำนวน 50 คนได้เดินทางไปยังจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์โบราณสถานและศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น วัดถ้ำเสือ ปราสาทเมืองสิงห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและเมืองมัลลิกา รศ. 124 เป็นต้น อีกทั้งยังมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ และสันทนาการโดยนำแนวความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ในแต่ละสาขามาร่วมอภิปรายแบบกลุ่ม ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันและเพิ่มทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ พร้อมทั้งยังสร้างบรรยากาศความเป็นสากลภายในคณะวิทยาศาสตร์

Previous Next

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ที่ห้อง Science Connect กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาได้จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง”แนวทางการดูแลและเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักศึกษา” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีเป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากอาจารย์วีร์ เมฆวิลัย นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มาบรรยายและฝึกลงมือปฎิบัติ โดยผู้เข้าร่วมทุกคนได้ทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา โดยชี้ให้เห็นว่าโรคซึมเศร้า (Major Depressive Disorder) เป็นการเจ็บป่วยซึ่งมีหลายปัจจัยทำให้เกิดโรค อาการสำคัญของโรคซึมเศร้า และสัญญาณเตือนของการเกิดโรค ให้อาจารย์ที่ปรึกษาที่ใกล้ชิดกับนักศึกษาสามารถดูแลในเบื้องต้นได้ นอกจากนั้นยังมีผู้สนใจอื่นๆเข้าร่วมด้วย ด้วยเป็นเรื่องใกล้ตัวและมีโอกาสเกิดขึ้นกับทุกเพศทุกวัย

Previous Next

เมื่อวันที่ 17 - 18 กรกฏาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ STEM Literacy สำหรับครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ในหัวข้อเรื่อง “วิธีการประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ STEM” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง) ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุม SCL209 อาคารปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ในการอบรมครั้งนี้มีครูจากโรงเรียนในเครือข่าย 6
โรงเรียนรวมทั้งสิ้น 22 คนเข้าร่วมอบรม ได้แก่ โรงเรียนวัดราชโอรส โรงเรียนวัดทรงธรรม โรงเรียนวัดพุทธบูชา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และโรงเรียนนาหลวง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภลักษณ์ อ่างแก้ว ประธานคณะทำงานโครงการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมี ดร. มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ ซึ่งครูที่เข้าร่วมอบรม ได้ฝึกการใช้เครื่องมือต่างๆ
ในการออกแบบการประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ STEM ของตนเองให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการเรียนรู้