King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ที่ห้อง Science Connect กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาได้จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง”แนวทางการดูแลและเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักศึกษา” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีเป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากอาจารย์วีร์ เมฆวิลัย นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มาบรรยายและฝึกลงมือปฎิบัติ โดยผู้เข้าร่วมทุกคนได้ทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา โดยชี้ให้เห็นว่าโรคซึมเศร้า (Major Depressive Disorder) เป็นการเจ็บป่วยซึ่งมีหลายปัจจัยทำให้เกิดโรค อาการสำคัญของโรคซึมเศร้า และสัญญาณเตือนของการเกิดโรค ให้อาจารย์ที่ปรึกษาที่ใกล้ชิดกับนักศึกษาสามารถดูแลในเบื้องต้นได้ นอกจากนั้นยังมีผู้สนใจอื่นๆเข้าร่วมด้วย ด้วยเป็นเรื่องใกล้ตัวและมีโอกาสเกิดขึ้นกับทุกเพศทุกวัย

Previous Next

เมื่อวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 61 งานวิเทศสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการ Cultural Trip ขึ้นเพื่อนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงานในโครงการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงานในคณะวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์รวมทั้งเจ้าหน้าที่จำนวน 50 คนได้เดินทางไปยังจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์โบราณสถานและศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น วัดถ้ำเสือ ปราสาทเมืองสิงห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและเมืองมัลลิกา รศ. 124 เป็นต้น อีกทั้งยังมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ และสันทนาการโดยนำแนวความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ในแต่ละสาขามาร่วมอภิปรายแบบกลุ่ม ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันและเพิ่มทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ พร้อมทั้งยังสร้างบรรยากาศความเป็นสากลภายในคณะวิทยาศาสตร์

Previous Next

เมื่อวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. และประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่สนใจในงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน (วทท. เพื่อเยาวชน) ครั้งที่ 13 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ที่จัดขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการนี้นำผลงานเด่นของนักวิจัย ดร.นุจริน จงรุจา เอนไซม์โปรตีนเอส ทนร้อน ผศ.ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ (ผลงานนวัตกรรมเครื่องตรวจลายนิ้วมือแฝงสำหรับการพิสูจน์หลักฐานอาชญากรรม และผลงานการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงอย่างรวดเร็วโดยใช้ผลเปลือกมังคุด) และ ดร.วิจิตรา เดือนฉาย (ผลงาน A distance-based paper sensor for the determination of chloride ions using silver nanoparticles) ไปร่วมแสดง

Previous Next

เมื่อวันที่ 17 - 18 กรกฏาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ STEM Literacy สำหรับครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ในหัวข้อเรื่อง “วิธีการประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ STEM” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง) ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุม SCL209 อาคารปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ในการอบรมครั้งนี้มีครูจากโรงเรียนในเครือข่าย 6
โรงเรียนรวมทั้งสิ้น 22 คนเข้าร่วมอบรม ได้แก่ โรงเรียนวัดราชโอรส โรงเรียนวัดทรงธรรม โรงเรียนวัดพุทธบูชา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และโรงเรียนนาหลวง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภลักษณ์ อ่างแก้ว ประธานคณะทำงานโครงการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมี ดร. มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ ซึ่งครูที่เข้าร่วมอบรม ได้ฝึกการใช้เครื่องมือต่างๆ
ในการออกแบบการประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ STEM ของตนเองให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการเรียนรู้

Previous Next

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 งานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการ Science Colloquium V : แนวทางการพิชิตงบวิจัยมุ่งเป้าและงบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ณ ห้อง Science Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือเพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ ประธานคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการ ด้านวัสดุและนาโนเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นวิทยากร ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัย มีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคและวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการและแบบมุ่งเป้าอีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านงานวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยระหว่างนักวิจัยที่มีประสบการณ์ เพื่อพัฒนาบุคลากร มุ่งสู่ความเป็นเลิศในทางวิชาการที่เน้นผลิตผลานวิจัยที่มีผลกระทบสูงต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 40 คน