King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next


เมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดงาน FSci Alumni career day and networking 2021 และปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom เพื่อเป็นสื่อกลางในการสมัครงานระหว่างนักศึกษาและสถานประกอบการ โดยมีสถานประกอบการชั้นนำกว่า 20 แห่ง ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งแนะนำการสมัครงานและการสัมภาษณ์เข้าทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนมา ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. นักศึกษาเก่า และสถานประกอบการ โดยในวันงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ สุนทรสุข หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลา จูฑะรสก หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ และ ดร.นพวรรณ ปาระดี อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมภาควิชาเคมี ร่วมต้อนรับผู้บริหาร ผู้แทนจากบริษัท นักศึกษาเก่า และนักศึกษาปัจจุบัน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1-4 ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

Previous Next


วันที่ 25 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสถาบันที่ส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564 จากศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม พร้อมทั้งแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564 ในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 เรื่อง “พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย: วิถีใหม่ของการเรียนการสอน (Reinventing Thailand Higher Education: New Normal Teaching and Learning Practice)” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท11) เพื่อยกย่องให้เกียรติสถาบันอุดมศึกษาที่มีนโยบายมุ่งส่งเสริมอาจารย์ที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสามารถในการสร้างและรักษาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สามารถเป็นต้นแบบได้

Previous Next


เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “กฎหมายในที่ทำงาน จรรยาและมารยาทแห่งวิชาชีพพนักงาน” โดยมีคุณดาริษา สายปลื้มจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิติการ และคณะนิติกร เป็นวิทยากรรับเชิญให้ความรู้ ณ ห้องประชุม Science Connect ชั้น 1 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานอุตสาหกรรมฯ คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้บริหารคณะ นำโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา และบุคลากรสายสนับสนุนในคณะ ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง จำนวนรวม 44 คน ซึ่งได้มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณ และข้อควรระวังในการโพสต์ลงสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านกฎหมาย จรรยา และมารยาทแห่งวิชาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับทั้งการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่นำไปสู่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

Previous Next

วันที่ 1 เมษายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ซึ่งได้จัดโครงการเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ครูและนักเรียนแกนนำด้านวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในเครือข่ายได้พัฒนาศักยภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักศึกษาค้นคว้า และฝึกการใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา ผ่านการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
2.เพื่อให้ครูและนักเรียนแกนนำด้านวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในเครือข่ายได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นระหว่างกัน
ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันจากแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โครงการจึงได้ดำเนินการจัดการประกวดผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด และมีเงื่อนไขกำหนดให้ 1 โรงเรียน สามารถส่งผลงานได้ 1 ผลงานต่อ 1 หัวข้อ โดยโรงเรียนจะจัดส่งนักเรียนแข่งขันเป็นทีม ทีมละ 3 คน และมีครูที่ปรึกษา 2 คน
โรงเรียนผู้ได้รับรางวัลเรียงลำดับ ดังนี้
1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อนี้ไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ
•รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
•รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนนาหลวง
•รางวัลชมเชย โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
2. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม
•รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
•รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนนาหลวง
•รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
และรางวัลสุดท้ายรางวัลชมเชย 3 ผลงาน ได้แก่
โรงเรียนวัดทรงธรรม โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” และโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
นอกจากการแข่งขันการประกวดแล้วเพื่อให้เกิดการเป็น “พี่เลี้ยง” ตามหลักการของ สป.อว. โครงการได้จัดกิจกรรมย่อยโดยใช้ชื่อว่า กิจกรรมให้คำปรึกษาก่อนการประกวด เพื่อให้โรงเรียนได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และนำข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ไปปรับปรุงการจัดทำผลงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียน ตลอดจนสร้างความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. และโรงเรียนเครือข่ายต่อไป

Previous Next

📢 พบกับโครงการ PRE TALENT MOBILITY ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม 🏭
เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการแล้ววันนี้ - 31 มีนาคม 2564