King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาในสาขาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรม ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ชั้นปีที่ 1-4 ของคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการ “The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program 2021” ลักษณะของโครงการเป็นการอบรมให้ความรู้ทางด้าน Soft skill และ Hard skills  จำนวน 9 ครั้งต่อเนื่อง หลังการอบรมจะมีการประกวดผลงานด้านนวัตกรรม ทีมที่ได้คะแนนในอันดับที่ 1 และ 2 ของแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีสิทธิ์ได้เข้าชิงชนะเลิศเพื่อรับทุนการศึกษาและทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่นในรูปแบบ Educational Trip  สำหรับในครั้งนี้เป็นการอบรมในหัวข้อ   Team Collaboration Workshop Presentation Skill  วิทยากรโดย อาจารย์เกสรา วลัญช์เดช วิทยากรที่ปรึกษาอิสระด้านการพัฒนาองค์การ  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ

Previous Next


เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดค่าย I AM SCI#6 ขึ้น ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM ตามประกาศการเฝ้าระวังการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน สำหรับการจัดค่าย I AM SCI#6 นี้ จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน เส้นทางอาชีพแต่ละสาขาวิชา ทุนการศึกษา และกิจกรรม ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ปกครอง และผู้สนใจ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับในการตัดสินใจเลือกสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักเรียนและผู้ปกครอง เป็นจำนวนมากกว่า 156 คน

Previous Next


1) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ดิจิทัลสตอรี่เทลลิ่ง เทรนด์การสร้างสื่อยุคใหม่กับการสอน"
จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น. ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ด้านการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ และเสริมสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับการเรียนการสอน และเพิ่มพูนเทคนิคการจัดการเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ชูจิตารมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีอาจารย์และบุคลากรให้ความสนใจเป็นจำนวน 24 คน
2) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant) โดยกิจกรรมการสะท้อนคิดในการปฏิบัติงานของนักศึกษาผู้ช่วยสอน (Reflection in Practice)
จัดขึ้นเมื่อวันพุธ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. เพื่อสะท้อนการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของผู้ช่วยสอน คณะวิทยาศาสตร์ ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล และส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอน และเพิ่มพูนเทคนิคการปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีนักศึกษาผู้ช่วยสอนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน 40 คน
3) กิจกรรมพูดคุยหารือ (Focus group) เรื่อง "การจัดการเรียนการสอนแบบโมดูลย่อย (OBEM)" ครั้งที่ 3
จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.30 - 12.30 น. ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom เพื่อรายงานการจัดการเรียนการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning & Evaluation Outcome) ของผู้เรียนในรายวิชาพื้นฐานที่เปลี่ยนแปลงเป็นโมดูลย่อย ภาคการศึกษาที่ 1/2563 และนำเสนอการบริหารจัดการรายโมดูลย่อยในภาคการศึกษาที่ 2/2563 โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา ฝ่ายทะเบียน และสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ ร่วมพูดคุยหารือกับอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน สำหรับการจัดกิจกรรมพูดคุยหารือในครั้งนี้มีอาจารย์และบุคลากรให้ความสนใจเป็นจำนวน 42 คน
4) กิจกรรม Kick off เรื่อง “พัฒนาหลักสูตรโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ทางการศึกษา”
จัดขึ้นเมื่อวันพุธ ที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการถอดกระบวนการ “การพัฒนาหลักสูตร” ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงเล่ม มคอ.2 และบทสรุปผู้บริหาร รวมทั้งชี้แจงข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง OBE และการบริหารจัดการของหลักสูตร ซึ่งมีอาจารย์และบุคลากรให้ความสนใจเป็นจำนวน 49 คน

Previous Next

 

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. วรพจน์  สุนทรสุข หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ ตันติไพบูลย์วุฒิ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 ประจำปี พ.ศ. 2563 “The 32nd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB2020): Bio-Circular-Green Biotechnology for New Normal” ณ ห้องประชุม 413 ชั้น 4 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ นายกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานพร้อมกับส่งมอบธงสัญลักษณ์ของการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งต่อไปให้กับภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ และ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ  สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  The 33rd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2021) ภายใต้หัวข้อ “Sustainable Bioeconomy : Challenge and Opportunities” ในระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2564  ณ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. วรพจน์  สุนทรสุข เป็นผู้แทนในการรับมอบธงสัญลักษณ์ของการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้