King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2

Previous Next

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ภาควิชาฟิสิกส์ ร่วมกับ Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์ จัดนิทรรศการ “Physics Fair 2019” ณ Basement , Science learning space ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในระดับปริญญาตรี (Physics for Sustainable Innovation Projects) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อทำมินิโปรเจค ซึ่งนักศึกษาจะได้ฝึกการค้นคว้าและเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการนำเสนอ ฝึกการทำงานเป็นทีม ฝึกการแก้ปัญหา รวมทั้งการสร้างชิ้นงาน โดยมีนักศึกษาทุกชั้นปี อาจารย์ และบุคลากร คอยช่วยเหลือสนับสนุนภายในงานนิทรรศการ “Physics Fair 2019” มีกิจกรรมหลักคือการนำเสนอความรู้ทางฟิสิกส์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สนุกสนานกับการเรียนรู้ผ่านชิ้นงานโดยสอดแทรกความรู้ด้านฟิสิกส์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสร้างทัศนคติและเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ และแสดงให้เห็นว่าฟิสิกส์เป็นเรื่องใกล้ตัวสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเราได้ แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลักๆ ได้แก่ นวัตกรรมทางด้านฟิสิกส์ ฟิสิกส์กับของเล่น และฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เข้าร่วมชมงานกรอกใบสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์อีกด้วย โดยมี ครู นักเรียน นักศึกษา และอาจารย์ ให้ความสนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการจำนวนมาก

Previous Next

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดงาน Science Exhibition 2020 ณ ห้อง LIB 108 สำนักหอสมุด และคณะวิทยาศาสตร์ โดยในวันงานได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรมเข้าเยี่ยมชมงาน ภายในงานมีการเสวนาให้ความรู้จากศิษย์เก่าภาควิชาเคมี และออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. สำหรับการจัดงาน Science Exhibition 2020 ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ให้กับครู นักเรียนระดับมัยมศึกษาตอนปลาย และผู้เข้าร่วมงาน และเชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่คณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาพานักเรียนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เป็นจำนวนกว่า 200 คน

Previous Next

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดโครงการ FSci Tech Talk : Disruptive technology ครั้งที่ 1 ณ ห้อง Sci Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ขจรพงษ์ อัครจิตสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มาร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสำคัญแห่งยุคที่กำลังเบ่งบานในทุกอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นวงการธนาคาร การสื่อสาร การตลาด อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และสาธารณสุข ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา คือ Big data, Artificial Intelligence หรือ AI และ Machine learning ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะต้องเตรียมพร้อมและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมีอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์และคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังบรรยายครั้งนี้กว่า 40 คน

Previous Next

ในระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา สุทธิปัทม์พงศ์ ร่วมกับสำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. ร่วมหารือกับผู้บริหาร อาจารย์ และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยชั้นนำของราชอาณาจักรกัมพูชา 3 แห่ง ได้แก่ ROYAL UNIVERSITY OF PHNOM PENH, INSTITUTE OF TECHNOLOGY OF CAMBODIA และ BUILD BRIGHT UNIVERSITY เพื่อสรรหาและคัดเลือกนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสรรหาและคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา (ActiveRecruitment : Kingdom of Cambodia) โดยมีนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกสนใจเข้ากิจกรรมกว่า 250 คน
Previous Next

พื้นที่การเรียนรู้ Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Mini Workshop ‘Make Your World’ ครั้งที่ 2 บริเวณ Open Lab ชั้น 3, Science Learning Space จำนวน 2 รอบ ในวันที่ 21 และ 28 ตุลาคม 2562 การจัดสวนกระถางเป็นกิจกรรมที่สอดแทรกความรู้เรื่องประเภทต้นไม้ การปลูกและการดูแลต้นไม้ โดยใช้สมาธิและจินตนาการในการตกแต่งสวนกระถางด้วยตนเอง พร้อมทั้งเรียนรู้การผูกเชือกสำหรับใส่กระถาง และยังได้ผลงานที่ทำเป็นของที่ระลึกกลับไปวางไว้ที่โต๊ะทำงานหรือตกแต่งสถานที่ต่างๆ เพื่อเพิ่มความสดชื่นผ่อนคลาย ทำให้รู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ในรูปแบบ Mini workshop ที่ได้ลงมือทำ ส่งผลให้เกิดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้ฝึกการคิด การวางแผน และทดลองปฏิบัติจริง บรรยากาศในกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน โดยมีนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก