King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษามจธ.ทุกท่านที่สนใจ เข้าฟังการบรรยายพิเศษร่วมระหว่างมจธ. และ Kyushu University เกี่ยวกับการแนะนำ Bioengineering ให้แก่ผู้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน ผ่านทาง Zoom ได้ทุกวันตลอดสัปดาห์นี้
โดยการบรรยายแบ่งเป็น 2 รอบต่อวัน
- รอบเช้าเวลา 8.30 - 10.00
- รอบบ่ายเวลา 12.30 - 14.00
แล้วพบกันครับ
Zoom Link: https://zoom.us/j/99178582532?pwd=cW1lUGo3UDV6Z0JDaFhTR1U5VU5Vdz09&fbclid=IwAR2kRF2sdaGpLcUU9PXnRVcYXVvnrts4eVqVhdg7MVvdm0ghJJwdgvQsb7k
Previous Next

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาในสาขาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรม ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ชั้นปีที่ 1-4 ของคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการ “The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program 2021” ลักษณะของโครงการเป็นการอบรมให้ความรู้ทางด้าน Soft skill และ Hard skills  จำนวน 9 ครั้งต่อเนื่อง หลังการอบรมจะมีการประกวดผลงานด้านนวัตกรรม ทีมที่ได้คะแนนในอันดับที่ 1 และ 2 ของแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีสิทธิ์ได้เข้าชิงชนะเลิศเพื่อรับทุนการศึกษาและทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่นในรูปแบบ Educational Trip  สำหรับในครั้งนี้เป็นการอบรมในหัวข้อ   Team Collaboration Workshop Presentation Skill  วิทยากรโดย อาจารย์เกสรา วลัญช์เดช วิทยากรที่ปรึกษาอิสระด้านการพัฒนาองค์การ  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ