King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2

Previous Next

วันที่ 19 ตุลาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจริยะภาพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2562 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานในสังกัด ผู้แทนมหาวิทยาลัย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมวางพานพุ่มและถวายราชสักการะฯ

Previous Next

วันที่ 19 ตุลาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจริยะภาพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2562 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานในสังกัด ผู้แทนมหาวิทยาลัย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมวางพานพุ่มและถวายราชสักการะฯ

Previous Next

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 คณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดโครงการ Science Colloquium IV : คลินิกเทคโนโลยี ณ ห้อง Science Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (TTO) จาก สำนักงานนวัตกรรมและพันธมิตร หน่วยงานคลินิกเทคโนโลยี ภายใต้ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย (TiTEC) และ Academic Contribution Office (ACO) จาก บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) มาร่วมถ่ายทอดความเป็นมาของหน่วยงาน และการให้บริการจากหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นการยื่นขอรับความคุ้มครองและการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ และการบริการส่งเสริมการนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ผ่าน program Direktion รวมทั้งตัวอย่างโจทย์วิจัยจากภาคเอกชนที่ต้องการให้นักวิจัยเข้าไปร่วมทำงานวิจัย ซึ่งมีอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และคณะฯ ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการครั้งนี้มีจำนวน 40 กว่าคน

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุการ ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ณ ห้อง Science Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการฉายวิดีทัศน์ภาพในอดีต และมีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานและการใช้ชีวิตในอดีตจนถึงปัจจุบัน ในตอนท้ายผู้บริหารคณะและตัวแทนหน่วยงานได้มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการเพื่อแสดงความขอบคุณทุกท่านที่ได้อุทิศแรงกาย แรงใจ และสติปัญญาในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ให้เข้มแข็ง

นอกจากนี้ผู้ร่วมงานได้ร่วมกันมอบดอกไม้และสิ่งของแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและซาบซึ้ง โดยในปีนี้คณะวิทยาศาสตร์มีผู้เกษียณอายุการทำงานจำนวน 6 ท่าน ได้แก่ อาจารย์วิริยะ ไตรปัญญาศาสตร์, ร.ศ.ดร.ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, คุณบุญรัตน์ วงศ์วิวัฒน์, ผศ.ดร. บุญนาค สุขุมเมฆ, ผศ.พรรณี รัตนชัยสิทธิ์ และคุณสุมาลี อมรเวชสิริกุล

Previous Next

พื้นที่การเรียนรู้ Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Mini Workshop “น้ำสลัดอร่อยด้วยมือเรา” บริเวณ Open Lab ชั้น 3 Science Learning Space วันที่ 16 กันยายน 2562 โดยมี คุณนิพร เดชสุข ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรม โดยนำหลักการคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการจัดกิจกรรม และสอดแทรกด้วยสาระความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งน้ำสลัดครีมเป็นอิมัลชัน (Emulsion) ชนิดหนึ่ง ที่เกิดจากนำตัวอย่างของสาร 2 ชนิด ได้แก่ น้ำกับน้ำมัน มาเติมผสมกัน โดยให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ทดลองลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ฝึกการสังเกต วิเคราะห์วิจารณ์ผลที่ได้รับและเรียนรู้วิธีการที่ถูกต้อง เพื่อพัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้มีวิธีคิดที่เป็นระบบและมีเหตุผล มีความเข้าใจพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และมีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในการสร้างองค์ความรู้จากสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา บรรยากาศในกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน โดยงานนี้เปิดให้สิทธิ์ทั้งนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยลงทะเบียนล่วงหน้าเพียง 20 ท่าน ซึ่งมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าจำนวนที่ตั้งไว้ สำหรับผู้ที่พลาดกิจกรรมครั้งนี้สามารถติดตามกิจกรรมรอบต่อไปผ่านช่องทาง Facebook Fan Page “Science Learning Space”