King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

ในวันที่ 21-22 ตุลาคม 2563 พื้นที่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Mini Workshop ‘Make Your World’ ครั้งที่ 3 ณ บริเวณ Basement, Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์ โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้สมาธิและจินตนาการในการตกแต่งสวนถาดด้วยตนเอง พร้อมทั้งสอดแทรกความรู้เรื่องการปลูกและดูแลต้นไม้ ในระหว่างการทำกิจกรรม นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับผลงานที่ทำเป็นของที่ระลึกกลับไปวางไว้ที่โต๊ะทำงานหรือตกแต่งสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสดชื่นผ่อนคลาย ทำให้รู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ในรูปแบบ Mini workshop ที่ได้ลงมือทำ จะส่งผลให้เกิดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้ฝึกการคิด การวางแผน และทดลองปฏิบัติจริง บรรยากาศในกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน โดยมีนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
Previous Next

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการจัดกิจกรรม “พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563” ณ ห้อง Science Connect คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ เวลา 13.00 -15.00 น. โดยกิจกรรมนี้
จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาได้พบและแสดงความขอบคุณผู้บริจาคเงินทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือ นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในระหว่างการศึกษา อาทิ ชมรมเคมีบางมด นักศึกษาเก่าภาควิชาเคมี และผู้มีจิตศรัทธา ซึ่งในปีการศึกษานี้ มีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 29 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 253,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมี อาจารย์วิไลวรรณ วิพุธานุพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ผศ.พรรณี รัตนชัยสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาเคมี อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ตัวแทนนักศึกษาเก่าภาควิชาเคมี และนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 37 คน
Previous Next

วันที่ 27 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรม “การออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education Module (OBEM)” ณ โรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซา ถนนเจริญกรุง โดยมี รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และทีมผู้บริหารฝ่ายพัฒนาการศึกษา เป็นวิทยากร ในการอบรมช่วงเช้า ภาควิชาคณิตศาสตร์ และภาควิชาฟิสิกส์ นำเสนอผลการดำเนินงานหลังจากจัดการเรียนการสอนแบบ OBEM 1 โมดูล ในภาคการศึกษา ที่ 1/2563 ในรายวิชา MTH101 MATHEMATICS I และรายวิชา PHY103 GENERAL PHYSICS FOR ENGINEERING STUDENTS I ซึ่งแสดงผลการให้คะแนนตาม LO หลังจากนั้นได้ร่วมกันระดมสมองถึงปัญหาของการสอบโดยใช้ระบบ LEB2 ส่วนช่วงบ่ายเป็นการวิเคราะห์ถึงขั้นตอนการแบ่งเนื้อหาแบบโมดูล โดยคิดแบบย้อนกลับว่าท้ายที่สุดแล้วนักศึกษาจะต้องได้ความรู้ตาม LO อย่างไร โดยยกตัวอย่างรายวิชา MTH101 และ รายวิชา PHY103 โดยมี คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ภาคคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และจุลชีววิทยา เข้าร่วมอบรมจำนวน 31 ท่าน

Previous Next

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2563 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยะภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หลังทรงอำนวยการสาธิตฝนหลวงสูตรใหม่ครั้งแรกของโลกด้วยพระองค์เองที่เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2515 โดยมี ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีพร้อมกันนี้มีหน่วยงานในกำกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมในพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะดังกล่าวด้วย

Previous Next

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดงานแสดงกตเวทิตาแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ สโมสรท้ายเรืองหลวงแม่กลอง ป้อมพระจุล จ.สมุทรปราการ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และขอบคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งในปีนี้มีอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 4 ท่าน คือ
 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงพงา คุณจักร ภาควิชาจุลชีววิทยา
2) นางสาวธนัชพร นิ่มมณี ภาควิชาฟิสิกส์
3) นางสาวเดือนเพ็ญ เกิดนาค ภาควิชาคณิตศาสตร์
4) รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน
 
ซึ่งท่านเหล่านี้ได้อุทิศแรงกาย แรงใจ และสติปัญญา รวมทั้งประสบการณ์และความวิริยะ อุตสาหะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนคณะฯ และพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานดังกล่าว ภายในงานมีกิจกรรมรับชมวิดีทัศน์ การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานและการใช้ชีวิตจากผู้เกษียณและการมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่นและเป็นกันเอง