King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2

Previous Next

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา จัดประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ชี้แจงการฝึกงานภาคอุตสาหกรรมและโครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีข้อมูลตัดสินใจเลือกช่องทางการฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคอุตสาหกรรม โดยหากเลือกฝึกงานภาคอุตสาหกรรมนนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การใช้ชีวิตการทำงานเป็นเวลาสองเดือน หรือเลือกฝึกงานโครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม (Industrial Cooperative Learning) นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์และความรู้นอกเหนือจากในห้องเรียนเป็นเวลากว่าสี่เดือนได้ฝึกปฏิบัติงานจริงและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ จากองค์กรของภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือรัฐบาล เพื่อเพิ่มทักษะ/ประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจสถานการณ์และศักยภาพของงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องได้ใช้ความสามารถทางวิชาการ เรียนรู้การทำงาน และฝึกทักษะในการปฏิบัติงานอย่างเห็นจริงในลักษณะทำโครงงานร่วม (Project) หรือวิจัยร่วมโดยมีอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับผู้ที่มีประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญขององค์กรซึ่งคาดว่าจะทำให้คณะวิทยาศาสตร์สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมากขึ้น รวมทั้งได้ฝึกทักษะการบริหารจัดการการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาสามารถหาสถานที่ทำงานที่เหมาะสมและได้งานหลังจบการศึกษาเร็วขึ้น

Previous Next

วันที่ 9 และ 16 กันยายน 2562 วลา 13.00 – 17.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์แผนงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์” ณ ห้องประชุมชั้น2 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม เพื่อให้บุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบโครงการต่างๆ เกิดความเข้าใจถึงความสำคัญของการวิเคราะห์แผนงานในด้านต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์ของกิจกรรมตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับ ผลกระทบต่อองค์กรรวมถึงการตระหนักถึงการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า/คุ้มทุน เพื่อลดปัญหาการทำงานที่ซ้ำซ้อนกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดความคุ้มค่า เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการตามแนวทาง EdPEx หมวดที่ 4.1 เรื่อง การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดำเนินงานขององค์กร โดยได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.วรนุช เกิดสินธ์ชัย อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันเป็นอนุกรรมการ สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา (สป.อว.) (สกอ.เดิม) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ โดยมีบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรม 30 คน ซึ่งมาจากฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสนับสนุนการพัฒนาองค์กร มีการอบรมให้ความรู้ การระดมสมองเพื่อหาตัวชี้วัดที่สำคัญในเชิงคุณภาพ และสามารถวิเคราะห์แผนงานให้มีประสิทธิผลได้

Previous Next

พื้นที่การเรียนรู้ Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Mini Workshop ‘Make Your World’ บริเวณ Exhibition Zone A, Science Learning Space วันที่ 9 กันยายน 2562 เป็นกิจกรรมสอดแทรกด้วยสาระความรู้ในการปลูกและดูแลต้นไม้ โดยไช้จินตนาการในตกแต่งสวนกระถางด้วยตนเอง พร้อมทั้งเรียนรู้การผูกเชือกสำหรับใส่กระถาง และยังได้ผลงานที่ทำเป็นของที่ระลึกกลับไปด้วย ซึ่งกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ในรูปแบบ Mini workshop ที่ได้ลงมือทำ ส่งผลให้เกิดกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ได้ฝึกการวางแผน และทดลองปฏิบัติจริง บรรยากาศในกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน โดยงานนี้เปิดให้สิทธิ์ทั้งนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยลงทะเบียนล่วงหน้าเพียง 30 ท่าน ซึ่งมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าจำนวนที่ตั้งไว้ สำหรับผู้ที่พลาดกิจกรรมรอบนี้สามารถติดตามกิจกรรมรอบต่อไปผ่านช่องทาง Facebook Fan Page “Science Learning Space”

Previous Next

เมื่อวันที่ 5 – 6 และ 8 - 11 กันยายน 2562 ดร.ปรินทร์ ไชยปัญญา อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ สมาชิกศูนย์วิทยาศาสตร์เชิงทฤษฎีและการคำนวณ ได้ดำเนินการจัดโครงการบรรยายพิเศษ “The 2nd International Symposium on Nonlinear Convex Analysis and Optimization” เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับ “Nonlinear Convex Analysis and Optimization” โดยให้เชิญ Professor ด้านคณิตศาสตร์จากประเทศต่าง ๆ ร่วมบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ได้แก่
1. Professor Sjur Didrik Flam จาก University of Bergen, Norway.
2. Professor Didier Aussel จาก University of Perpignan, France.
3. Professor Yeol Je Cho จาก Gyeongsang National University, South Korea.
4. Professor Joydeep Dutta จาก Indian Institute of Technology, Kanpur, India.
5. Professor Ovidiu Bagdasar จาก University of Derby, United Kingdom.
6. Professor Lam Quoc Anh จาก Cantho University, Vietnam.
7. Professor Vasile Berinde จาก North University Center at Baia Mare, Technical University of Cluj – Napogca, Romania.
8. Professor Mohamed Amine Khamsi จาก University of Texas at El Paso, USA.
9. Professor Anthony To-Ming Lau จาก University of Alberta, Canada.
10. Professor Juan Martinez-Moreno จาก University of Jaen, Spain.
11. Professor Jong Kyu Kim จาก Kyungnam University, South Korea.
Previous Next

Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมมือกับสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ในรายวิชา GEN 232 Community based Research and Innovation เชิญวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ “จุดประกายนวัตกรรมชุมชน” ณ Science Learning Space จำนวน 2 ครั้ง วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ได้รับเกียรติจาก ดร.สุทัศน์ รงรอง ผู้ก่อตั้งบริษัท ดูอินไทย จํากัด เล่าเรื่องความรู้และประสบการณ์จากการลงพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศนำมาออกแบบแอพพลิเคชันช่วยเหลือสังคม และในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ได้รับเกียรติจาก คุณวรรณธิดา วงศ์เรือน นักวิจัยจากสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนโครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ (RSC) มจธ. เล่าเรื่องราวการสร้างนวัตกรรมในชุมชน กรณีศึกษาชุมชนม่อนเงาะ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยวิทยากรทั้ง 2 ท่านได้ให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับชุมชน โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษาต่างๆ การลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข รวมทั้งแนะนำแนวทางในการหาโจทย์งานวิจัยเชิงนวัตกรรมจากชุมชน เพื่อให้นักศึกษาในรายวิชา GEN 232 นวัตกรรมชุมชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและทำงานร่วมกับชุมชน