King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2

Previous Next

เมื่อวันที่ 23-25 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2562 ณ อาคารนิทรรศการ Hall 6-12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งครั้งนี้ มจธ. เป็นเจ้าภาพ โดยมีส่วนคัดเลือกและสรรหานักศึกษา และกลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาดเป็นผู้ประสานงาน คณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประจำบูธและดำเนินกิจกรรม 3 วัน คือ วันที่ 23 ส.ค 62 ประกอบด้วย การแสดงผลงานการตั้งเกณฑ์การซื้อและการขายกองทุนทองคำ จากภาควิชาคณิตศาสตร์ และกิจกรรมการทดลองแยกสีผสมอาหารด้วยกระแสไฟฟ้า จากภาควิชาจุลชีววิทยา วันที่ 24 ส.ค 62 กิจกรรมสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ จากภาควิชาฟิสิกส์ และกิจกรรมจุลินทรีย์ที่ใช้ผลิตอาหาร จากภาควิชาจุลชีววิทยา และ วันที่ 25 ส.ค 62 กิจกรรมคัพเค้ก (การทดลองทางวิทยาศาสตร์) จากภาควิชาเคมี นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรีจากทางคณะฯ ทั้งนี้กิจกรรมทุกกิจกรรมได้รับความสนใจจาก เยาวชน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

Previous Next

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 บริษัท สยามเคมีคอลอินดัสตรี้ จำกัด โดยทีมผู้บริหารคือ คุณชูชาติ อาทิตจิตสกุล รองประธานบริษัท คุณวราคม ไชยยศ ตำแหน่งประธานคณะกรรมการกองทุนสยามเคมีคอลอินดัสตรี้อนุสรน์ คุณธรรมนูญ ปราชญากุล ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ เข้าพบผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ และ ผศ.ดร.นิศากร ทองก้อน ในการร่วมลงนามทำสัญญามอบทุนการศึกษา “ทุนสยามเคมีคอล” จำนวนเงิน 128,000 บาทต่อปีการศึกษา ให้แก่นางสาวจุฑาลักษณ์ หวังปรีดาเลิศกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาเคมี ซึ่งได้รับทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา นอกจากนั้นแล้วยังมีการหารือถึงความร่วมมือทางวิชาการในด้านอื่นๆ อีกด้วย

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 และ 19 สิงหาคม 2562 น. ณ ห้อง Sci-Connect ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระเดช เจียรสุขสกุล เป็นประธานเปิดโครงการ กิจกรรมในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เป็นการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ความคาดหวังของหัวหน้าห้องปฏิบัติการต่อนักศึกษาผู้ช่วยสอนและแนวทางในการพัฒนานักศึกษาผู้ช่วยสอน” โดยได้รับเกีรยติจากอาจารย์และหัวหน้าห้องปฏิบัติการที่ดูแลนักศึกษาผู้ช่วยสอน ดร.ณัฐวดี วิสิฐเรืองสกุล อาจารย์บุผชาติ จันทร์สว่าง คุณองอาจ วัฒนชัยยิ่งยง และคุณพาณิณ พูลจักร์ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายในหัวข้อบบทบาทและหน้าที่ของนักศึกษาผู้ช่วยสอน การประเมินนักศึกษาผู้ช่วยสอน และนโยบาลการจ้างนักศึกษาผู้ช่วยสอน คณะวิทยาศาสตร์ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว และการเสวนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้” กิจกรรมในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เป็นกิจกรรม Work Shop เกี่ยวกับเทคนิคการเป็นนักศึกษาผู้ช่วยสอน (Facilitator Skills) ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา การกระตุ้นความสนใจของนักศึกษา แบบวัดประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยรับเกียริตจาก คุณณัฐวุฒิ คุ้มทอง คุณพชรพร เจริญวินัย คุณไพฑูรย์ อนันต์เขต และคุณพลอยพชร เนกขัมพิทักษ์ นักพัฒนาการศึกษา สังกัดสถาบันการเรียนรู้ ร่วมให้ความรู้ เทคนิคต่างๆ แก่นักศึกษาผู้ช่วยสอนที่เข้าร่วมกิจกรรม

Previous Next

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดพิธีปิดโครงการ FSci International Internship Program 2019 ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 19 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณ Science Learning Space โดยภายในงานมีการนำเสนอผลงานของนักศึกษาต่างชาติทั้ง 24 คน ที่ได้เข้าร่วมโครงการในรูปแบบ Poster Presentation ซึ่งทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้เปิดงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้ปิดงานและมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทยที่เข้าร่วมโครงการ โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางวิชาการสร้างบรรยากาศ ความเป็นสากล อีกทั้งยังกระชับความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยภาคีด้วย

Previous Next

เนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ไทย และยังทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เพื่อเป็นการแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระองค์ท่าน คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้จัดพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย) ในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีพุทธศักราช 2562 พร้อมทั้งพิธีบวงสรวงสมเด็จพระอริยพรหม เมื่อวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ มจธ. โดยมี ผศ.ดร.ธีรเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีดังกล่าว และได้มีผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร และนักศึกษา เดินทางเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งในการนี้ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ และผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงาน ร่วมวางพานพุ่มเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”