King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

พื้นที่การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ Siam Board game ได้จัดกิจกรรม “ศึกชิงจ้าวแห่งบอร์ดเกม” ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ Basement, Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์ โดยนำบอร์ดเกมที่ส่งเสริมความรู้และการคิดคำนวณ เช่น ปีกปักษา, พ่อค้าเพชร Splender, Gizmos มหัศจรรย์แห่งกลไก, Everdell, KATAN, Stockpile เป็นต้น มาเผยแพร่ให้นักศึกษา บุคลากรและผู้ที่สนใจได้เข้ามาทดลองเล่น โดยมีผู้สอนและแนะนำวิธีการเล่นบอร์ดเกมแต่ละชนิด บรรยากาศในการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน แต่ละคนให้ความร่วมมือและมีความสนใจต่อกิจกรรมเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ในวันที่ 14 กันยายน 2563 พื้นที่การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ยังได้จัดการแข่งขันบอร์ดเกม 4 รายการได้แก่ ปีกปักษา, พ่อค้าเพชร Splender และ Gizmos มหัศจรรย์แห่งกลไก โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 10 คน และได้ผู้ชนะเป็นนักศึกษาจากภาควิชาจุลชีววิทยา ซึ่งการเล่นบอร์ดเกมนอกจากจะให้ความรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินกับกลไกของเกมแล้ว ยังส่งเสริมให้ผู้เล่นได้ฝึกฝนตนเองและพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ รวมทั้งการแก้ปัญหา นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่ทำให้นักศึกษาได้มาแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิด การทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตอีกด้วย
Previous Next

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลสำหรับนักศึกษาที่ผ่านรอบคัดเลือกจากการประกวดการนำเสนอผลงานหัวข้อ “Innovation for Aging Society” ในโครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program ซึ่งเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม โดยทั้งสองทีมจะเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศกับทีมผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค และในโอกาสนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือกิจกรรมในปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย คณะกรรมการนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาจุลชีววิยา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
Previous Next

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดโครงการเชิงปฏิบัติการการประเมินผลสำเร็จเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนกิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านMicrosoft Teams เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยการฝึกทักษะการสร้างภาวะผู้นำ ให้รู้จักคิด วิเคราะห์ วางแผน และสร้างสรรค์ผลงานและกิจกรรม ตลอดจนการสร้างเครือข่ายการทำงานเป็นทีม ให้นักศึกษาได้รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คุณสมพร น้อยยาโน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหารกิจการนักศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา พร้อมทั้งคุณอนุสรณ์ จำปีเรือง จากสำนักงานกิจการนักศึกษา มจธ. อาจารย์ยุทธนา ลิลา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และคุณดรุณี พินิจ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจในขั้นตอนการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี ที่ปรึกษาคณะทำงานจัดโครงการฯ กล่าวต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ประธานเปิดโครงการฯ อาจารย์ที่ปรึกษาระดับชั้นปริญญาตรี นักศึกษาแกนนำจากสโมสรนักศึกษา และนักศึกษาแกนนำภาควิชาที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 

Previous Next

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการนี้ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานในสังกัด ผู้แทนมหาวิทยาลัย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพานพุ่มและถวายราชสักการะฯ
Previous Next

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 นักศึกษาเก่าภาควิชาเคมี นำโดย คุณสิริชัย ศักดิ์วณิชดำรง นักศึกษาเก่าภาควิชาเคมี รุ่นที่ 10 และคุณพรรณี ศรีสุวรรณนิมิต นักศึกษาเก่าภาควิชาเคมี รุ่นที่ 4 ได้มอบ “ตู้ปันสุข” เพื่อแบ่งปัน ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง และเครื่องดื่ม ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีวิตในช่วงภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งได้รับความยินดีจากหัวหน้าภาควิชาเคมี ให้จัดวาง “ตู้ปันสุข” ประจำไว้ที่ ชั้น 1 อาคารเคมี คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี “คณะกรรมการบริหารกองทุน-เงินบริจาคและประสานงานนักศึกษาเก่าภาควิชาเคมีและบุคคลากร” เป็นผู้รับมอบ ร่วมแบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์ป้องกันตนเอง และสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน อาทิ เช่น น้ำดื่ม อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง หน้ากาก เจลแอลกอฮอล์ และส่งต่อกำลังใจให้กับทุกคนในยามวิกฤตนี้ ผ่าน "ตู้ปันสุข"
#หยิบแต่พอดีถ้ามีให้ใส่ตู้แบ่งปัน