King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม SIC Open House 2020 "งานบริการวิชาการเพื่อตอบโจทย์สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต" เฉลิมฉลอง 60 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช  เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี รองศาสตราจารย์ กรวลัย พันธุ์แพ หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวรายงาน ภายในงานมีการสาธิตสิ่งประดิษฐ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และแนะนำงานบริการวิชาการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ได้แก่ งานวิเคราะห์ทดสอบ งานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ งานออกแบบสร้างเครื่องมือพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และงานรับจ้างวิจัย/งานที่ปรึกษา พร้อมทั้งแนะนำหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้แก่คณะครูโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมงาน

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี แนวทางการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนมหรรณพาราม โดย ทีมคณะทำงาน Active Recruitment นอกจากนี้ยังมีการแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนภาควิชาฟิสิกส์ผ่านระบบออนไลน์จาก ผศ.ดร.วัชระ เลี้ยวเรียน ประธานคณะทำงาน Active Recruitment และ ดร.สุวัฒน์ ตั้งวันเจริญ อาจารย์สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ โดยได้รับการต้อนรับจาก นายอภิชาติ แสนโคตร ผู้บริหารโรงเรียนมหรรณพาราม ซึ่งเป็นศิษย์เก่าจากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.  

                ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี โดยมี ผศ.ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี ที่ปรึกษาคณะทำงาน Active Recruitment คุณณิชกานต์ เจราหวัง งานวิเทศสัมพันธ์ (IA) และนักศึกษาทีม Active Recruitment ร่วมแนะแนวการศึกษา  และจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคมและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมี ผศ.ดร.ตุลา จูฑะรสก หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ Dr. Stanislas Grare อาจารย์สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ผศ.ดร.อนวัช พินิจศักดิ์กุล อาจารย์สังกัดภาควิชาเคมี ร่วมแนะแนวการศึกษา

นอกจากนี้ยังมีศิษย์เก่าจากโรงเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมให้ความรู้แก่นักเรียนในแต่ละโรงเรียนด้วย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และอบอุ่น        

Previous Next

ในวันที่ 21-22 ตุลาคม 2563 พื้นที่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Mini Workshop ‘Make Your World’ ครั้งที่ 3 ณ บริเวณ Basement, Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์ โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้สมาธิและจินตนาการในการตกแต่งสวนถาดด้วยตนเอง พร้อมทั้งสอดแทรกความรู้เรื่องการปลูกและดูแลต้นไม้ ในระหว่างการทำกิจกรรม นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับผลงานที่ทำเป็นของที่ระลึกกลับไปวางไว้ที่โต๊ะทำงานหรือตกแต่งสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสดชื่นผ่อนคลาย ทำให้รู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ในรูปแบบ Mini workshop ที่ได้ลงมือทำ จะส่งผลให้เกิดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้ฝึกการคิด การวางแผน และทดลองปฏิบัติจริง บรรยากาศในกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน โดยมีนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี แนวทางการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โดยมี ผศ.ดร.พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ ประธานคณะทำงาน Active Recruitment และ ดร.รัชนิกร ชลไชยะ อาจารย์สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ ร่วมแนะแนวการศึกษา

ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนพระแม่มารีสาทร โดยมี ผศ.ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ ผศ.ดร.วัชระ เลี้ยวเรียน อาจารย์สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ผศ.ดร.อนวัช พินิจศักดิ์กุล และ ดร.ศาสตราวุธ ตุลาผล อาจารย์สังกัดภาควิชาเคมี ร่วมแนะแนวการศึกษา

นอกจากนี้ ยังมีทีมนักศึกษาคณะทำงาน Active Recruitment และศิษย์เก่าจากโรงเรียนทั้งสองแห่งร่วมให้ความรู้แก่นักเรียนในแต่ละโรงเรียนด้วย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และอบอุ่น        

 

Previous Next

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการจัดกิจกรรม “พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563” ณ ห้อง Science Connect คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ เวลา 13.00 -15.00 น. โดยกิจกรรมนี้
จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาได้พบและแสดงความขอบคุณผู้บริจาคเงินทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือ นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในระหว่างการศึกษา อาทิ ชมรมเคมีบางมด นักศึกษาเก่าภาควิชาเคมี และผู้มีจิตศรัทธา ซึ่งในปีการศึกษานี้ มีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 29 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 253,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมี อาจารย์วิไลวรรณ วิพุธานุพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ผศ.พรรณี รัตนชัยสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาเคมี อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ตัวแทนนักศึกษาเก่าภาควิชาเคมี และนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 37 คน