King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2

Previous Next

วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี ตรงกับ “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้พระนาม พระจอมเกล้า ได้ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสสำคัญนี้ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ โดยมีผู้แทนมหาวิทยาลัย นำโดย ผศ. ดร.พงศ์ศักดิ์ ขุนแร่ อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา ดร.ชุมพล เหลืองชัยศรี อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

Previous Next

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30-12.30 น. คณะทำงานความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์ และคณะทำงานจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM : Knowledge Management) Hot Topic “Learning Outcome (LO) Implementation” ณ ห้อง Science Connect คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. รูปแบบกิจกรรมเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์การวัดประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome, LO) วิเคราะห์เเละออกเเบบข้อสอบ/กิจกรรมที่วัดประเมินผลตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome, LO) และการสร้างเกณฑ์ตัดเกรดโดยใช้เกณฑ์จากผลลัพธ์การเรียนรู้(Learning Outcome, LO) โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วุฒิชัย พลวิเศษ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์ให้กับบุคลากรที่ร่วมกิจกรรม เพื่อนำความรู้ที่ได้รับ ปรับใช้และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนต่อไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทั้งในคณะวิทยาศาสตร์และต่างคณะฯ สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 22 คน

Previous Next

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ต้อนรับ Dr. Paulina Taba, Dr. Nursiah La Nafie, Dr. St. Fauziah และ Mr. Abdur Rahman Arief ซึ่งเป็นคณะผู้แทนจาก Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Hasanuddin University ประเทศอินโดนีเซีย ณ ห้องประชุม SCL 209 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการณ์ทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์จากภาควิชาเคมีและจุลชีววิทยาเข้าร่วมประชุมและหารือในการทำความร่วมมือด้านวิชาการ งานวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรปริญญาโทร่วมกันในรูปแบบ Dual Degree Program ซึ่งทั้งนี้ทาง Hasanuddin University ได้แสดงความประสงค์จะส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ FSci International Internship Program ในปีถัดไปอีกด้วย

 
Previous Next

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมช่วงเช้าประกอบด้วยการให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ อาทิ กฎระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติในเรื่องการเรียนและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ การพัฒนานักศึกษาในด้านความเป็นสากลและการเตรียมความพร้อมเพื่อขอทุนไปต่างประเทศ การใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย และแนะนำกิจกรรมนักศึกษา ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งมีการมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อคณะวิทยาศาสตร์ในปีที่ผ่านมา และในช่วงบ่ายนักศึกษาแยกย้ายไปตามภาควิชาเพื่อรับทราบข้อมูลของแต่ละสาขาวิชาจากอาจารย์อย่างใกล้ชิด กิจกรรมดังกล่าวนับว่าเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาใหม่ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน ปลูกฝังเจตคติในการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้องและดีงาม รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ นักศึกษาทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องอีกด้วย

Previous Next

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ คำเอม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ “การเตรียมความพร้อมขอทุนวิจัยภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” โดยได้รับเกียรติ จาก ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ เป็นวิทยากร ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัย ได้ทราบถึงโครงสร้างหน้าที่และอำนาจกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การให้ทุนวิจัยในระบบวิจัยใหม่ และวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563