King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

ในวันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคและแนวทางการสร้างข้อสอบตามแนว PISA รอบที่ 1 ให้แก่อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ  (Capacities Building) ในการสร้างข้อสอบ การประเมินสมรรถนะด้านฉลาดรู้ เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามแนว PISA โดยคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ที่ผ่านการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ Cambridge Assessment ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมผ่านสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (Zoom) ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เรื่องหลักการและทฤษฎีการออกข้อสอบตามแนว PISA  การประเมินระดับความรู้และทักษะ การจำแนกคำถามตามสมรรถนะ แนวทางการเขียน การปรับแก้ไขคำถามให้เหมาะสม และการใช้ตารางรายการตรวจสอบสำหรับการออกข้อสอบแนว PISA  รวมทั้งได้ฝึกภาคปฏิบัติโดยการออกข้อสอบตามแนว PISA พร้อมนำเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนข้อสอบที่ดี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในห้องอบรมด้านคณิตศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันเพ็ญ ช้อนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในห้องอบรมด้านวิทยาศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 131 คน แบ่งเป็นผู้เข้าอบรมด้านวิทยาศาสตร์ 60 คน และด้านคณิตศาสตร์ 71 คน 

Previous Next

บุคลากรจิตอาสาในคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมใจจัดทำ Face Shield จากการรวบรวมแผ่นใสบริจาคในโครงการ “แผ่นใสไม่ใช้แล้วเราขอ #COVID-19” ซึ่งเป็นแผ่นใสใหม่ ที่เดิมใช้สำหรับการเรียนการสอนแต่ปัจจุบันแทบไม่ใช้แล้ว นำมาประยุกต์ทำ Face Shield แบบ DIY ทดแทนแผ่นพลาสติกใสในส่วนที่เป็นแผ่นกระบังป้องกันใบหน้าจากสารคัดหลั่ง โดยรอบแรกจัดทำแล้วเสร็จจำนวน 1,070 ชิ้น ส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครสาธารณสุขใช้ระหว่างการตรวจวินิจฉัยโรค หรือการปฎิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง โดยจัดส่งเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 17 เมษายน 2563 ดังนี้ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มจธ. บริเวณจุดคัดกรองหน้ามหาวิทยาลัย (20 ชิ้น) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดสมุทรปราการ (50 ชิ้น) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข (100 ชิ้น) โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น (200 ชิ้น) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (100 ชิ้น) โรงพยาบาลน้ำพอง (100 ชิ้น) โรงพยาบาลสิรินธร (100 ชิ้น) โรงพยาบาลชุมแพ (100 ชิ้น) โรงพยาบาลบ้านไผ่ (100 ชิ้น) โรงพยาบาลพล (100 ชิ้น) และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน (100 ชิ้น) ซึ่งแผ่นใสที่แทบไม่ได้ใช้แล้ว สามารถทำให้เกิดประโยชน์ได้มากในภาวะที่อุปกรณ์ทางการแพทย์ขาดแคลนและมีราคาสูง โดยคำนวณแล้วต้นทุนผลิต Face shield DIY ประมาณ 4 บาทต่อชิ้น ทั้งนี้หากใครมีแผ่นใสไม่ใช้แล้ว เราขอรับบริจาค

Previous Next

วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานชั้น 1 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์ “รู้ทันและป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)” เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากร และนักศึกษาตระหนักถึงการป้องกันตนเองได้อย่างถูกต้อง และพร้อมรับมืออย่างรู้เท่าทัน เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัส ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้และความสนุกสนานในฐานกิจกรรม ดังนี้ ฐานกิจกรรมที่ 1 เขตแดนป้องกันการติดต่อจากไวรัสโคโรน่า เพื่อให้ระวังตนเองและหลีกเลี่ยงจากจุดเสี่ยงที่มีการแพร่เชื้อเป็นระยะ 1-2 เมตร ฐานกิจกรรมที่ 2 ให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) การป้องกันตนเองและวิธีสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง โดยกลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย มจธ. ฐานกิจกรรมที่ 3 เรียนรู้เรื่องการล้างมือที่ถูกต้อง 7 ขั้นตอน พร้อมทดสอบความสะอาดของการล้างมือป้องกันเชื้อไวรัสขนาดเล็ก ฐานกิจกรรมที่ 4 Workshop “ทำแอลกอฮอล์เจลล้างมือ” และได้รับแจกเจลล้างมือเป็นที่ระลึก และฐานสุดท้ายกิจกรรมที่ 5 ร่วมเล่นเกมส์ตอบคำถาม “คุณรู้จักไวรัสโคโรน่าดีหรือยัง?” เช่น ไวรัสโคโรน่าเข้าสู่ร่างกายผ่านอวัยวะใด? อุปกรณ์ใดใช้ป้องกันไวรัสโคโรน่า? สิ่งที่ใช้ทำความสะอาดมือได้ดีที่สุดคืออะไร? โดยค้นหาคำตอบได้จากการต่อภาพจิ๊กซอร์ ทั้งนี้มีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งนิทรรศการให้ความรู้นี้จะจัดต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์

 
Previous Next

พื้นที่การเรียนรู้ Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Mini Workshop “ทำหน้ากากผ้า ต้านภัยโควิด-19” ณ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 12-18 มีนาคม 2563 เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนใช้หน้ากากผ้าในชีวิตประจำวันสำหรับป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยใช้ทดแทนหน้ากากอนามัยที่หายากและมีราคาแพง เนื่องจากการสวมหน้ากากอนามัยเป็นวิธีการป้องกันตนเองเบื้องต้นในการอยู่ในที่สาธารณะ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในกิจกรรมมีการให้ความรู้เรื่องการเลือกแบบและผ้าที่เหมาะสมในการทำหน้ากาก การวาดแบบลงบนผ้า วิธีการเย็บ และการทำความสะอาดหน้ากากผ้า บรรยากาศในการทำกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน โดยมีนักศึกษาบุคลากรภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

Previous Next

วันนี้ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้แสดงผลงานวิจัย เรื่องเอนไซม์เคราติเนสทนความร้อนสูงเพื่อการกำจัดขนสัตว์ปีก จากอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีกอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Hyperthermostable Keratinase for environmental-friendly feather waste management from poultry industry ของผศ. ดร.นุจริน จงรุจา และคณะทำงาน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ในงานการจัดแสดงนิทรรศการ งานสัมมนา เรื่อง ทิศทางมหาวิทยาลัยมุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ชมงานเป็นจำนวนมาก