King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2563 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยะภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หลังทรงอำนวยการสาธิตฝนหลวงสูตรใหม่ครั้งแรกของโลกด้วยพระองค์เองที่เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2515 โดยมี ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีพร้อมกันนี้มีหน่วยงานในกำกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมในพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะดังกล่าวด้วย

Previous Next

วันที่ 27 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรม “การออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education Module (OBEM)” ณ โรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซา ถนนเจริญกรุง โดยมี รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และทีมผู้บริหารฝ่ายพัฒนาการศึกษา เป็นวิทยากร ในการอบรมช่วงเช้า ภาควิชาคณิตศาสตร์ และภาควิชาฟิสิกส์ นำเสนอผลการดำเนินงานหลังจากจัดการเรียนการสอนแบบ OBEM 1 โมดูล ในภาคการศึกษา ที่ 1/2563 ในรายวิชา MTH101 MATHEMATICS I และรายวิชา PHY103 GENERAL PHYSICS FOR ENGINEERING STUDENTS I ซึ่งแสดงผลการให้คะแนนตาม LO หลังจากนั้นได้ร่วมกันระดมสมองถึงปัญหาของการสอบโดยใช้ระบบ LEB2 ส่วนช่วงบ่ายเป็นการวิเคราะห์ถึงขั้นตอนการแบ่งเนื้อหาแบบโมดูล โดยคิดแบบย้อนกลับว่าท้ายที่สุดแล้วนักศึกษาจะต้องได้ความรู้ตาม LO อย่างไร โดยยกตัวอย่างรายวิชา MTH101 และ รายวิชา PHY103 โดยมี คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ภาคคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และจุลชีววิทยา เข้าร่วมอบรมจำนวน 31 ท่าน

Previous Next

พื้นที่การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ Siam Board game ได้จัดกิจกรรม “ศึกชิงจ้าวแห่งบอร์ดเกม” ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ Basement, Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์ โดยนำบอร์ดเกมที่ส่งเสริมความรู้และการคิดคำนวณ เช่น ปีกปักษา, พ่อค้าเพชร Splender, Gizmos มหัศจรรย์แห่งกลไก, Everdell, KATAN, Stockpile เป็นต้น มาเผยแพร่ให้นักศึกษา บุคลากรและผู้ที่สนใจได้เข้ามาทดลองเล่น โดยมีผู้สอนและแนะนำวิธีการเล่นบอร์ดเกมแต่ละชนิด บรรยากาศในการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน แต่ละคนให้ความร่วมมือและมีความสนใจต่อกิจกรรมเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ในวันที่ 14 กันยายน 2563 พื้นที่การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ยังได้จัดการแข่งขันบอร์ดเกม 4 รายการได้แก่ ปีกปักษา, พ่อค้าเพชร Splender และ Gizmos มหัศจรรย์แห่งกลไก โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 10 คน และได้ผู้ชนะเป็นนักศึกษาจากภาควิชาจุลชีววิทยา ซึ่งการเล่นบอร์ดเกมนอกจากจะให้ความรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินกับกลไกของเกมแล้ว ยังส่งเสริมให้ผู้เล่นได้ฝึกฝนตนเองและพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ รวมทั้งการแก้ปัญหา นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่ทำให้นักศึกษาได้มาแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิด การทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตอีกด้วย
Previous Next

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดงานแสดงกตเวทิตาแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ สโมสรท้ายเรืองหลวงแม่กลอง ป้อมพระจุล จ.สมุทรปราการ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และขอบคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งในปีนี้มีอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 4 ท่าน คือ
 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงพงา คุณจักร ภาควิชาจุลชีววิทยา
2) นางสาวธนัชพร นิ่มมณี ภาควิชาฟิสิกส์
3) นางสาวเดือนเพ็ญ เกิดนาค ภาควิชาคณิตศาสตร์
4) รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน
 
ซึ่งท่านเหล่านี้ได้อุทิศแรงกาย แรงใจ และสติปัญญา รวมทั้งประสบการณ์และความวิริยะ อุตสาหะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนคณะฯ และพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานดังกล่าว ภายในงานมีกิจกรรมรับชมวิดีทัศน์ การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานและการใช้ชีวิตจากผู้เกษียณและการมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่นและเป็นกันเอง
Previous Next

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลสำหรับนักศึกษาที่ผ่านรอบคัดเลือกจากการประกวดการนำเสนอผลงานหัวข้อ “Innovation for Aging Society” ในโครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program ซึ่งเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม โดยทั้งสองทีมจะเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศกับทีมผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค และในโอกาสนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือกิจกรรมในปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย คณะกรรมการนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาจุลชีววิยา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา