King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการนี้ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานในสังกัด ผู้แทนมหาวิทยาลัย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพานพุ่มและถวายราชสักการะฯ
Previous Next

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดโครงการเชิงปฏิบัติการการประเมินผลสำเร็จเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนกิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านMicrosoft Teams เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยการฝึกทักษะการสร้างภาวะผู้นำ ให้รู้จักคิด วิเคราะห์ วางแผน และสร้างสรรค์ผลงานและกิจกรรม ตลอดจนการสร้างเครือข่ายการทำงานเป็นทีม ให้นักศึกษาได้รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คุณสมพร น้อยยาโน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหารกิจการนักศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา พร้อมทั้งคุณอนุสรณ์ จำปีเรือง จากสำนักงานกิจการนักศึกษา มจธ. อาจารย์ยุทธนา ลิลา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และคุณดรุณี พินิจ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจในขั้นตอนการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี ที่ปรึกษาคณะทำงานจัดโครงการฯ กล่าวต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ประธานเปิดโครงการฯ อาจารย์ที่ปรึกษาระดับชั้นปริญญาตรี นักศึกษาแกนนำจากสโมสรนักศึกษา และนักศึกษาแกนนำภาควิชาที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 

Previous Next

ในวันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคและแนวทางการสร้างข้อสอบตามแนว PISA รอบที่ 1 ให้แก่อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ  (Capacities Building) ในการสร้างข้อสอบ การประเมินสมรรถนะด้านฉลาดรู้ เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามแนว PISA โดยคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ที่ผ่านการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ Cambridge Assessment ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมผ่านสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (Zoom) ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เรื่องหลักการและทฤษฎีการออกข้อสอบตามแนว PISA  การประเมินระดับความรู้และทักษะ การจำแนกคำถามตามสมรรถนะ แนวทางการเขียน การปรับแก้ไขคำถามให้เหมาะสม และการใช้ตารางรายการตรวจสอบสำหรับการออกข้อสอบแนว PISA  รวมทั้งได้ฝึกภาคปฏิบัติโดยการออกข้อสอบตามแนว PISA พร้อมนำเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนข้อสอบที่ดี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในห้องอบรมด้านคณิตศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันเพ็ญ ช้อนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในห้องอบรมด้านวิทยาศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 131 คน แบ่งเป็นผู้เข้าอบรมด้านวิทยาศาสตร์ 60 คน และด้านคณิตศาสตร์ 71 คน 

Previous Next

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 นักศึกษาเก่าภาควิชาเคมี นำโดย คุณสิริชัย ศักดิ์วณิชดำรง นักศึกษาเก่าภาควิชาเคมี รุ่นที่ 10 และคุณพรรณี ศรีสุวรรณนิมิต นักศึกษาเก่าภาควิชาเคมี รุ่นที่ 4 ได้มอบ “ตู้ปันสุข” เพื่อแบ่งปัน ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง และเครื่องดื่ม ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีวิตในช่วงภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งได้รับความยินดีจากหัวหน้าภาควิชาเคมี ให้จัดวาง “ตู้ปันสุข” ประจำไว้ที่ ชั้น 1 อาคารเคมี คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี “คณะกรรมการบริหารกองทุน-เงินบริจาคและประสานงานนักศึกษาเก่าภาควิชาเคมีและบุคคลากร” เป็นผู้รับมอบ ร่วมแบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์ป้องกันตนเอง และสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน อาทิ เช่น น้ำดื่ม อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง หน้ากาก เจลแอลกอฮอล์ และส่งต่อกำลังใจให้กับทุกคนในยามวิกฤตนี้ ผ่าน "ตู้ปันสุข"
#หยิบแต่พอดีถ้ามีให้ใส่ตู้แบ่งปัน

Previous Next

บุคลากรจิตอาสาในคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมใจจัดทำ Face Shield จากการรวบรวมแผ่นใสบริจาคในโครงการ “แผ่นใสไม่ใช้แล้วเราขอ #COVID-19” ซึ่งเป็นแผ่นใสใหม่ ที่เดิมใช้สำหรับการเรียนการสอนแต่ปัจจุบันแทบไม่ใช้แล้ว นำมาประยุกต์ทำ Face Shield แบบ DIY ทดแทนแผ่นพลาสติกใสในส่วนที่เป็นแผ่นกระบังป้องกันใบหน้าจากสารคัดหลั่ง โดยรอบแรกจัดทำแล้วเสร็จจำนวน 1,070 ชิ้น ส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครสาธารณสุขใช้ระหว่างการตรวจวินิจฉัยโรค หรือการปฎิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง โดยจัดส่งเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 17 เมษายน 2563 ดังนี้ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มจธ. บริเวณจุดคัดกรองหน้ามหาวิทยาลัย (20 ชิ้น) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดสมุทรปราการ (50 ชิ้น) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข (100 ชิ้น) โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น (200 ชิ้น) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (100 ชิ้น) โรงพยาบาลน้ำพอง (100 ชิ้น) โรงพยาบาลสิรินธร (100 ชิ้น) โรงพยาบาลชุมแพ (100 ชิ้น) โรงพยาบาลบ้านไผ่ (100 ชิ้น) โรงพยาบาลพล (100 ชิ้น) และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน (100 ชิ้น) ซึ่งแผ่นใสที่แทบไม่ได้ใช้แล้ว สามารถทำให้เกิดประโยชน์ได้มากในภาวะที่อุปกรณ์ทางการแพทย์ขาดแคลนและมีราคาสูง โดยคำนวณแล้วต้นทุนผลิต Face shield DIY ประมาณ 4 บาทต่อชิ้น ทั้งนี้หากใครมีแผ่นใสไม่ใช้แล้ว เราขอรับบริจาค