King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดพิธีเปิดงานรับมอบสื่อนิทรรศการ “นิโคลา เทสลา ยอดนักประดิษฐ์ ผู้คิดเปลี่ยนโลก” ณ พื้นที่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Science Learning Space) เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ ดร.กรรณิการ์ เฉินรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวเปิดงานเครือข่ายความร่วมมือฯ ระหว่างองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ มจธ. พร้อมส่งมอบนิทรรศการให้กับคณะวิทยาศาสตร์ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์ คณะผู้แทนจาก อพวช. นักศึกษา ครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดพุทธบูชา เข้าร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมนิทรรศการ ซึ่งนิทรรศการดังกล่าว ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาของ นิโคลา เทสลา บุรุษผู้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ และนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะชาวโครเอเชีย ผู้ปูพื้นฐานระบบไฟฟ้ากระแสสลับและเทคโนโลยีต่างๆ ให้กับโลกในปัจจุบัน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ อาทิเช่น “ขดลวดเทสลา” และแนวคิดสิ่งประดิษฐ์ของเทสลา รวมทั้งประวัติความเป็นมาของนักวิทยาศาสตร์ท่านอื่นๆ ซึ่งนิทรรศการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมาจัดแสดง โดยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

Previous Next

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรม Tour KMUTT 2020 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะนำเส้นทางอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งข้อมูลทั่วไปของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนตามภาควิชาที่สนใจ และเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ และห้องวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาเคมี และภาควิชาจุลชีววิทยา โดยมีอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาทั้งระดับชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามในการเยี่ยมชมอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ยื่นใบสมัครและสัมภาษณ์ในโครงการ Active Recruitment อีกด้วย บรรยากาศกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่น โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

Previous Next

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดงาน FSci Alumni career day and networking 2020 ณ พื้นที่ลานชั้น 1 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการสมัครงานให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ได้สมัครงานในตำแหน่งที่สนใจกับสถานประกอบการชั้นนำโดยตรงและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องเพื่อเตรียมตัวก้าวสู่ตลาดแรงงาน จากรุ่นพี่ทั้ง 4 ภาควิชาของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช จีรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ร่วมต้อนรับนักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. และผู้แทนจากบริษัทต่างๆ ที่มาร่วมจัดบูธ บรรยากาศในวันงานเป็นไปด้วยอบอุ่น นอกจากนี้นักศึกษาเก่าของคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ยังได้ร่วมจัดบูธแสดงศักยภาพความสำเร็จด้านอาชีพร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคาร 190 ปี ซึ่งถือเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. กับนักศึกษาเก่าของคณะวิทยาศาสตร์ มจธ.อีกด้วย
Previous Next

เมื่อวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดงาน FSci Open House and Science Contests 2020 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความสามารถทางวิชาการ ในงานประกอบด้วย นิทรรศการแสดงผลงานของคณะวิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (Science Project) การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) และการแข่งขันตอบปัญหาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science Challenge) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานฯ ซึ่งมีอาจารย์และนักเรียน จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 400 คน โดยผลการประกวดมีดังนี้ รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (Science Project) ได้แก่ “โครงงานเครื่องดึงเส้นโรตีสายไหม” จากโรงเรียนบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รางวัลชนะเลิศการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ได้แก่ การแสดง “ฐานบินวันเดอร์แลนด์ แดนมหัศจรรย์” จากโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science Challenge) ได้แก่ ทีม “ฤทธิยะวรรณาลัย (R.W.)” จากโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Previous Next

วันที่ 5 ก.พ. 2563 นักศึกษาในหลักสูตร Science Education ได้เรียนรู้หลักสูตรวิทยาการคำนวณ (Computing Science) โดยเฉพาะการจัดกิจกรรม Unplugged Coding จาก อ.ผนวกเดช สุวรรณทัต อาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญและมีส่วนร่วมในการก่อตั้งหลักสูตรวิทยาการคำนวณ