King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2

Previous Next

วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานชั้น 1 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์ “รู้ทันและป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)” เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากร และนักศึกษาตระหนักถึงการป้องกันตนเองได้อย่างถูกต้อง และพร้อมรับมืออย่างรู้เท่าทัน เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัส ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้และความสนุกสนานในฐานกิจกรรม ดังนี้ ฐานกิจกรรมที่ 1 เขตแดนป้องกันการติดต่อจากไวรัสโคโรน่า เพื่อให้ระวังตนเองและหลีกเลี่ยงจากจุดเสี่ยงที่มีการแพร่เชื้อเป็นระยะ 1-2 เมตร ฐานกิจกรรมที่ 2 ให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) การป้องกันตนเองและวิธีสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง โดยกลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย มจธ. ฐานกิจกรรมที่ 3 เรียนรู้เรื่องการล้างมือที่ถูกต้อง 7 ขั้นตอน พร้อมทดสอบความสะอาดของการล้างมือป้องกันเชื้อไวรัสขนาดเล็ก ฐานกิจกรรมที่ 4 Workshop “ทำแอลกอฮอล์เจลล้างมือ” และได้รับแจกเจลล้างมือเป็นที่ระลึก และฐานสุดท้ายกิจกรรมที่ 5 ร่วมเล่นเกมส์ตอบคำถาม “คุณรู้จักไวรัสโคโรน่าดีหรือยัง?” เช่น ไวรัสโคโรน่าเข้าสู่ร่างกายผ่านอวัยวะใด? อุปกรณ์ใดใช้ป้องกันไวรัสโคโรน่า? สิ่งที่ใช้ทำความสะอาดมือได้ดีที่สุดคืออะไร? โดยค้นหาคำตอบได้จากการต่อภาพจิ๊กซอร์ ทั้งนี้มีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งนิทรรศการให้ความรู้นี้จะจัดต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์

 
Previous Next

วันนี้ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้แสดงผลงานวิจัย เรื่องเอนไซม์เคราติเนสทนความร้อนสูงเพื่อการกำจัดขนสัตว์ปีก จากอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีกอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Hyperthermostable Keratinase for environmental-friendly feather waste management from poultry industry ของผศ. ดร.นุจริน จงรุจา และคณะทำงาน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ในงานการจัดแสดงนิทรรศการ งานสัมมนา เรื่อง ทิศทางมหาวิทยาลัยมุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ชมงานเป็นจำนวนมาก

Previous Next

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรม Tour KMUTT 2020 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะนำเส้นทางอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งข้อมูลทั่วไปของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนตามภาควิชาที่สนใจ และเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ และห้องวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาเคมี และภาควิชาจุลชีววิทยา โดยมีอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาทั้งระดับชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามในการเยี่ยมชมอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ยื่นใบสมัครและสัมภาษณ์ในโครงการ Active Recruitment อีกด้วย บรรยากาศกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่น โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดพิธีเปิดงานรับมอบสื่อนิทรรศการ “นิโคลา เทสลา ยอดนักประดิษฐ์ ผู้คิดเปลี่ยนโลก” ณ พื้นที่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Science Learning Space) เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ ดร.กรรณิการ์ เฉินรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวเปิดงานเครือข่ายความร่วมมือฯ ระหว่างองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ มจธ. พร้อมส่งมอบนิทรรศการให้กับคณะวิทยาศาสตร์ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์ คณะผู้แทนจาก อพวช. นักศึกษา ครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดพุทธบูชา เข้าร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมนิทรรศการ ซึ่งนิทรรศการดังกล่าว ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาของ นิโคลา เทสลา บุรุษผู้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ และนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะชาวโครเอเชีย ผู้ปูพื้นฐานระบบไฟฟ้ากระแสสลับและเทคโนโลยีต่างๆ ให้กับโลกในปัจจุบัน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ อาทิเช่น “ขดลวดเทสลา” และแนวคิดสิ่งประดิษฐ์ของเทสลา รวมทั้งประวัติความเป็นมาของนักวิทยาศาสตร์ท่านอื่นๆ ซึ่งนิทรรศการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมาจัดแสดง โดยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

Previous Next

เมื่อวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดงาน FSci Open House and Science Contests 2020 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความสามารถทางวิชาการ ในงานประกอบด้วย นิทรรศการแสดงผลงานของคณะวิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (Science Project) การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) และการแข่งขันตอบปัญหาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science Challenge) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานฯ ซึ่งมีอาจารย์และนักเรียน จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 400 คน โดยผลการประกวดมีดังนี้ รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (Science Project) ได้แก่ “โครงงานเครื่องดึงเส้นโรตีสายไหม” จากโรงเรียนบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รางวัลชนะเลิศการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ได้แก่ การแสดง “ฐานบินวันเดอร์แลนด์ แดนมหัศจรรย์” จากโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science Challenge) ได้แก่ ทีม “ฤทธิยะวรรณาลัย (R.W.)” จากโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร