King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next


คณะวิทยาศาสตร์มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีสมรรถนะความเป็นพลเมืองโลก เพื่อก้าวสู่การเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 โครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรมเป็นระบบกลไกที่พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถจากการทำงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ การส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรมมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ก่อนการไปปฏิบัติงานจริงเพื่อให้ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจและมั่นใจในบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งในปีการศึกษา 2564 คณะฯ กำหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 หรือระยะเวลาตามที่สถานประกอบการกำหนด โดยก่อนออกฝึกปฏิบัติงานได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ถือเป็นพื้นฐานที่ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง และอบรม Professional Presentation เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงความสำคัญ เทคนิค การวางแผน และกำหนดเป้าหมายของการนำเสนอ รวมถึงได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสาร การเตรียมการสำหรับการนำเสนอ เคล็ดลับการพูดเพื่อการนำเสนอ การจัดการคำถาม คำถามที่อาจจะเกิดขึ้นจากกลุ่มผู้ฟัง สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคและความรู้ต่าง ๆ เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ กิจกรรมจัดระหว่างวันที่ 6-12 และ 20 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์

Previous Next

 

วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรม “การพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและอาชีพในโลกอนาคตสำหรับครูแกนนำด้านวิทยาศาสตร์” หรือ “โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 1” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม และความตระหนักรู้เชื่อมโยงถึงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและอาชีพในโลกยุคความปกติใหม่ (New normal) ให้กับครูแกนนำด้านวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี หัวหน้าโครงการ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การวัดค่าสีและการประยุกต์ใช้สำหรับการเรียนการสอน” โดย คุณมารุต พวงสุดรัก นักพัฒนาการศึกษา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จากอาจารย์ประจำภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีคุณครูจากโรงเรียนเครือข่ายของคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน

Previous Next

 

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรม “รวมพล คนรัก MATHS” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom  เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน และกิจกรรมของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้เป็นที่รู้จัก และเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายเข้ามาศึกษาต่อในภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รัชนิกร ชลไชยะ อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรมต่าง ๆ และเส้นทางอาชีพหลังจบการศึกษา รวมทั้งงานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ นำทีมโดย คุณณิชการนต์ เจราหวัง ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศของนักศึกษาแลกเปลี่ยนคณะวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยจากรุ่นพี่นักศึกษาปัจจุบัน และประสบการณ์การทำงานจากจากนักศึกษาเก่าที่ประกอบธุรกิจอีกด้วย

Previous Next


ก่อนหน้านี้ทุกท่านได้รู้จักกับ TRL (Technology Readiness Level) การบ่งชี้ระดับความพร้อมและเสถียรภาพของเทคโนโลยี กันไปแล้ว
.
วันนี้เรามาทำความรู้จักกับ SIA (Social Impact Assessment) การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม โดยมีรายระละเอียดหลัก ๆ ดังนี้
🧐 SIA คืออะไร ?
🧐 6 วิธีการของ SIA ที่นิยมในปัจจุบัน
🧐 กรอบทฤษฎีสำหรับ SIA
🧐 ตัวอย่าง SIA โดยใช้วิธีการ Impact Value Chain
ไปดูรายละเอียดได้จากสื่อประชาสัมพันธ์กันเลย!!!

Previous Next

 
OKR (Objective and Key Results) 😁😁
คือ เครื่องมือในการตั้งเป้าหมายและกำหนดตัววัดผล ประกอบไปด้วย
การกำหนดเป้าหมาย (Objective) และ ตัววัดผล (Key Results)
.
เป้าหมาย (Objective) คือจุดที่ตั้งไว้เพื่อให้พนักงานทุกคนบรรลุตามที่คาดหวังไว้ โดยจะมีทั้งเป้าหมายหลักขององค์กร และเป้าหมายย่อยในแต่ละส่วนงาน ซึ่งควรจะมีความสอดคล้องกันและนำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน โดยหลักการตั้งเป้าหมายนั้น ควรมีดังนี้
.
👉 เป้าหมายนั้นไม่ควรตั้งให้ง่ายจนเกินไป จะทำให้ไม่เกิดแรงผลักดันและแรงกระตุ้นมากเท่าที่ควร
👉 เป้าหมายแต่ละอันควรสอดคล้องและส่งเสริมกับเป้าหมายหลัก
👉 เป้าหมายของแต่ละบุคคลนั้นอาจจะแตกต่างกันตามความเหมาะสม ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน
👉 เป้าหมายที่สามารถทำได้สำเร็จ 100% อาจจะไม่ใช่เป้าหมายที่ดีนัก ควรตั้งให้ทำได้เกือบทั้งหมด
👉 เป้าหมายนั้น หากมีความยาก ก็จะช่วยกระตุ้นให้ทุกคนสามารถทำได้มากขึ้น
👉 เป้าหมายไม่ควรตั้งสูงจนเกินไป จะทำให้ได้ผลลัพธ์ตรงกันข้ามแทน
👉 เป้าหมายควรตั้งโดยพิจารณาจากความเป็นจริง และไม่สูงจนเกินไป
👉 การตั้งเป้าหมายที่ดีจะเป็นการบอกถึงวิธีที่ใช้ในการบรรลุเป้าหมายได้
.
ตัววัดผล (Key Results) คือ ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้ว่าอยากให้ออกมาเป็นอย่างไร ซึ่งสามารถเป็นเกณฑ์ในการวัดผลว่าผลลัพธ์ที่ออกมานั้นสำเร็จหรือล้มเหลวได้เช่นกัน โดยมีข้อควรแนะนำดังนี้
.
👉 ตัววัดผลนั้นควรจะกำหนดให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
👉 ตัววัดผลที่ดีควรจะมีความชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้จริง
👉 ควรมีการประเมินผลควบคู่ไปด้วยกัน ซึ่งจะช่วยวัดประสิทธิภาพของตัววัดผลไปด้วยในตัว
👉 ตัววัดผล หากตั้งไว้ในระดับที่ท้าทาย จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและแรงจูงใจในการบรรลุเป้าหมาย แต่ก็ไม่ควรจะตั้งไว้สูงจนเกินไป เพราะจะได้ผลลัพธ์ตรงกันข้ามแทน
👉 ตัววัดผลที่ดีควรตั้งขึ้นโดยวิเคราะห์จากข้อมูลขององค์กรที่ผ่านมา และตั้งอย่างมีหลักการ
.
นอกจากนั้น ทำสรุปภาพรวมและตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับ OKR อาทิเช่น
👉ทำไม OKR ถึงสำคัญต่อองค์กร ??
👉OKR คืออะไร มาทำความรู้จักกับ OKR กัน
👉ทำไมต้องมี OKR ?
.
ไปติดตามรายละเอียดกันได้เลย 😆😆😆
.
และมารอติดตามกับเกร็ดความรู้เกี่ยวกับ TRL กันได้ในสื่อประชาสัมพันธ์ฉบับหน้านะคร้าบบ 🤩🤩🤩
#FSciResearchInnovation #KMUTT