King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนการสอนและช่องทางการติดต่อของคณะฯ และมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในระหว่างการศึกษาได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเป็นการความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชาและคณาจารย์ร่วมต้อนรับ โดยมีตัวแทนสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบ New Acis ข้อแนะนำในการลงทะเบียน การยื่นคำร้อง และช่องทางการติดต่องานทะเบียน และตัวแทนสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ ร่วมให้ข้อมูล เรื่อง ระเบียบ มจธ.ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 เกณฑ์สำเร็จการศึกษา เกณฑ์ภาษาอังกฤษ ระยะเวลาการเรียน  ตลอดจนประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องและพบในที่ประชุมสภาวิชาการ

Previous Next

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM  และได้เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Facebook Live โดยช่วงเช้ากิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การพัฒนานักศึกษาในด้านความเป็นสากลและการเตรียมความพร้อมเพื่อขอทุนไปต่างประเทศ  การใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย และแนะนำกิจกรรมนักศึกษา ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งกล่าวถึงคุณลักษณะนักศึกษาที่พึงประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์ หรือ FSci Student QF 10 ด้าน คือ ความเป็นพลเมือง มจธ. (KMUTT’s Citizenship)  ความรู้และทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ (Knowledge and Professional Skill) สมรรถนะด้านสะเต็ม (STEM Competency) ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ทักษะการคิด (Thinking Skill) ทักษะการจัดการ (Management Skill) ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) การรู้ดิจิตอล (Digital Literacy) ภาวะผู้นำ (Leadership)  และ ความอดทนและมุ่งมั่น (Persistence/Grit)  และในช่วงบ่ายนักศึกษาแยกย้ายไปตามภาควิชาเพื่อรับทราบข้อมูลของแต่ละสาขาวิชาจากอาจารย์อย่างใกล้ชิด  กิจกรรมดังกล่าวนับว่าเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาใหม่ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน เป็นการปลูกฝังเจตคติในการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้องและดีงาม รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์  นักศึกษาทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องอีกด้วย

Previous Next

 

วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรม “โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 2” ครั้งที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom ให้กับครูและนักเรียนแกนนำด้านวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย กิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจ เรื่อง "สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม" โดย ผศ.ดร.นุจริน จงรุจา อาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. กิจกรรมปฏิบัติการ Virtual Project เรื่อง “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม” ซึ่งแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 24 กลุ่ม เพื่อระดมสมองคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม หลังจากนั้นส่งแทนกลุ่มนำเสนอผลงาน และทำการโหวตคะแนนจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกลุ่มที่ได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลที่ 1 ได้แก่ ผลงานชื่อ : รถเข็นวีลแชร์ จาก รร.บางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” รางวัลที่ 2  ได้แก่ ผลงานชื่อ : Smart Shoe For Smart Life จาก รร.ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ รางวัลที่ 3 มี 2 ผลงาน ได้แก่ ผลงานชื่อ : หุ่นยนต์ทางการแพทย์ จาก รร.ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ผลงานชื่อ : เครื่องซักและตากผ้าอัจฉริยะ จาก รร.วัดพุทธบูชา และปิดท้ายด้วยกิจกรรม “แนะแนวหลักสูตรปริญญาตรีและเส้นทางอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี” โดยทีม Active Recruitment คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดยมีคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายของคณะฯ 8 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 278 คน

Previous Next

เมื่อวันจันทร์ ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant) ครั้งที่ 4” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ในวันงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรม และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นำเสนอเกี่ยวกับนโยบายของคณะวิทยาศาสตร์ในการจ้างนักศึกษาผู้ช่วยสอน จรรยาบรรณของนักศึกษาผู้ช่วยสอน การประเมินนักศึกษาผู้ช่วยสอน รวมถึงแนะนำช่องยูทูป “สอนเพลิน Learn more” โดย ทีมพัฒนาการศึกษา นอกจากนั้นนักศึกษาผู้ช่วยสอนยังได้เรียนรู้ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนรู้ (Learning Skills & Bloom’s Taxonomy) และเทคนิคการวัดประเมินผลในลักษณะการเรียนรู้แบบออนไลน์ (Assessment & Evaluation in Online Course) โดยมี ผศ.ดร.ประภัสสร วงษ์ดี ดร.ดารุวรรณ ศรีแก้ว และ ผศ.ดร.มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ และปิดท้ายด้วยกิจกรรมเสวนาเรื่อง “ความคาดหวังของภาควิชาต่อนักศึกษาผู้ช่วยสอนและแนวทางในการพัฒนานักศึกษาผู้ช่วยสอน” โดยมี หัวหน้าห้องปฏิบัติการและอาจารย์ผู้ควบคุมทั้ง 4 ภาควิชา ร่วมเสวนา ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีนักศึกษาผู้ช่วยสอนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า 50 คน

Previous Next

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อ “การดูแลและให้คำปรึกษานักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM  ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้อาจารย์ได้รับทราบข้อมูลสำหรับนำไปให้คำปรึกษาและดูแลนักศึกษา ทั้งด้านการเรียน การเงิน สุขภาพทางกายและใจ โดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้เกียรติมาแนะนำข้อมูลดังนี้ สำนักงานทะเบียนนักศึกษาแนะนำเกี่ยวกับระเบียบฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีและระเบียบบัณฑิตศึกษาจาก กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาแนะนำระบบการกู้ยืมเงินทุน กยศ./กรอ. และทุนการศึกษาอื่น ๆ  และกลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัยแนะนำการดูแลสุขภาพนักศึกษาทั้งทางร่างกายและใจ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นHelix Blog Optionsครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ กล่าวสรุปและปิดการสัมมนา