King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ คำเอม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ “การเตรียมความพร้อมขอทุนวิจัยภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” โดยได้รับเกียรติ จาก ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ เป็นวิทยากร ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัย ได้ทราบถึงโครงสร้างหน้าที่และอำนาจกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การให้ทุนวิจัยในระบบวิจัยใหม่ และวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563

 
Previous Next

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ที่ห้อง Science Connect กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาได้จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 หัวข้อ "การดูแลและให้คำปรึกษานักศึกษายุคใหม่ในทุกมิติ" ประกอบด้วย การแนะนำบริการของกลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย มจธ. โดยได้รับเกียรติจาก คุณพรกมล นิยมสุข นักจิตวิทยาคลินิก กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย มจธ. การแนะนำโอกาสที่นักศึกษาจะไปโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศและการเตรียมความพร้อม โดยมี ผศ.ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และการเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์การดูแลนักศึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาต้นแบบผู้มีประสบการณ์จากอาจารย์ผู้แทนภาควิชาคือ อาจารย์วิริยะ ไตรปัญญาศาสตร์ ผศ.ดร.นงพงา คุณจักร ผศ.ดร.บุญนาค สุขุมเมฆ และ ผศ.ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล ซึ่งในโอกาสนี้ ผศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับทราบข้อมูลต่างๆ เพื่อนำไปให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาต่อไป

Previous Next

เมื่อวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2562 กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลสำเร็จเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนกิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561-2562” ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี วัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลและประเมินความสำเร็จของแผนการจัดกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งเพื่อพัฒนานักศึกษาและมีการเรียนรู้งานจากนักศึกษารุ่นพี่สู่รุ่นน้องและนำผลการดำเนินกิจกรรมไปปรับปรุงแผน/ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษา 2562 ตามกรอบคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ (KMUTT-Student QF) และในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 มีกิจกรรมก่อนการสัมมนา (kick off) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการและพบผู้นำนักศึกษา และได้รับเกียรติจากคุณสมพร น้อยยาโน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหารกิจการนักศึกษา และทีมงานจากสำนักกิจการนักศึกษาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา และการขออนุมัติโครงการ การให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเงินจากคุณดรุณี พินิจ และระบบฐานข้อมูลกิจกรรมนักศึกษาจากอาจารย์ยุทธนา ลิลา

Previous Next

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) ระหว่าง เดือนสิงหาคม 2561 ถึง มิถุนายน 2562 ซึ่งได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการอบรมโครงการฯ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ โดยมี ผศ.ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ กล่าวรายงาน รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี กล่าวเปิดงาน พร้อมกันนี้ได้มีการประกวดการนำเสนอโครงการวิจัย โดยผู้เข้าอบรมในโครงการดังกล่าว และตอนท้าย คุณต้น ตัณฑ์สุทธิวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญของการวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางข้อมูลในภาคอุตสาหกรรมและได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในการร่วมพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้กับพนักงานบริษัทฯ มี ผศ.ดร.ดาวุด ทองทา เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ แก้ปัญหา และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการในภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ขอบคุณข่าวจาก Bangmod News

Previous Next

เมื่อวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2562 งานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดโครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Cultural trip 2019) โดยได้เดินทางไปยังสถานที่ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ อาทิเช่น พระราชวังสนามจันทร์ องค์พระปฐมเจดีย์ และพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย พระราชวังบางปะอิน วัดไชยวัฒนาราม หมู่บ้านญี่ปุ่น วัดมหาธาตุ และตลาดน้ำอโยธยา ทั้งนี้ได้มีนักศึกษาทั้งชาวไทยและต่างชาติได้ร่วมเดินทาง เป็นจำนวน 60 คน เพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และร่วมกิจกรรมเชิงวิทยาศาสตร์ เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันช่วยเหลือกัน อีกทั้งยังช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่บรรยากาศความเป็นสากลของคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป