King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2

Previous Next

คณะทำงานพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ร่วมกับ คณะทำงานการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. หัวข้อ “หยิบจับหน้างานมาทำวิจัย Style Back office” และ “ระบบ Lean & Innovation การปรับปรุงและพัฒนางานประจำ” เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 และ วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม Science Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานฯ โดย ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ คุณดามธรรม จินากูล ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นวิทยากร มีบุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์
และเข้าร่วมฟังการบรรยายและร่วมทำกิจกรรม workshop ในครั้งนี้ จำนวน 60 คน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยอย่างมีระบบ การนำระบบลีน (LEAN) และนวัตกรรม มาเป็นแนวทางและเครื่องมือในการปรับปรุงและพัฒนางานประจำอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยและสามารถนำเสนอเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการวิจัยที่ มจธ. จะเป็นเจ้าภาพในปี 2563

Previous Next

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดงานมุฑิตาจิตอาจารย์อาวุโส และคืนสู่เหย้า 42 ปี คณะวิทยาศาสตร์ขึ้น โดยความร่วมแรงร่วมใจจากบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน จากทั้ง 4 ภาควิชา เพื่อให้อาจารย์อาวุโสที่เป็นผู้ก่อตั้งภาควิชาและหลักสูตร และพี่นักศึกษาเก่ารุ่นแรก ตั้งแต่ปี 2519 ถึงปัจจุบันได้มีโอกาสได้พบปะกัน มีพิธีแสดงมุฑิตาจิตได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์ผู้เคยสอน มีการเสวนา “ย้อนวันวาน บ้านของเรา” และสร้างเครือข่ายนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบันได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ช่วยเหลือเกื้อกูลก่อให้เกิดความรักความผูกพันระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ และการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคต ซึ่งในวันงานมีอาจารย์อาวุโส และนักศึกษาเก่าของคณะวิทยาศาสตร์มาร่วมงานอย่างหนาแน่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และอาจารย์บุปผชาติ จันทร์สว่าง ประธานคณะทำงานการจัดงานฯ อาจารย์วิไลวรรณ วิพุธานุพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ และคุณดุจเดือน จารุกะกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ช่วยเหลือให้คำแนะนำการดำเนินงานนี้จนเป็นผลสำเร็จ ได้ร่วมให้การต้อนรับด้วย ซึ่งบรรยากาศภายในวันงานเป็นไปอย่างอบอุ่น และซาบซึ้ง

Previous Next

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา จำนวน 8 คน นำโดย ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่การเรียนรู้ Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. และ Learning Space สำนักหอสมุด เพื่อศึกษาดูงาน โครงสร้างการบริหารจัดการ รูปแบบกิจกรรม การใช้ประโยชน์จากพื้นที่การเรียนรู้ และผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา
พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการบริหารจัดการพื้นที่และการจัดกิจกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. และอาจารย์พิชัย โฆษิตพันธวงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร. มยุรี หาญสุภานุสรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คุณจีรกาญจน์ ศรีวิเศษ เลขานุการสำนักหอสมุด ดร.วิธวินท์ สุสุทธิ ผู้จัดการพื้นที่การเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานพื้นที่เรียนรู้ทั้ง 2 แห่ง ให้การต้อนรับให้รายละเอียดการดำเนินงานของพื้นที่ให้กับคณะศึกษาดูงานได้รับทราบ

Previous Next

เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรม Road Show 2018 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ให้นักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 และได้เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ปีการศึกษา 2562 โดย คุณกรรณิการ์ ดีปัญญา เลขานุการคณะทำงาน Active Recruitment นายธนวัฒน์ ตั้งเสริมวงศ์ และนางสาวกัญญาภัคร พรศิริพิทักษ์ ผู้แทนนักศึกษาจากภาควิชาจุลชีววิทยา ได้ร่วมให้ความรู้แนะนำหลักสูตรตลอดจนเส้นทางสู่อาชีพด้านสายวิทยาศาสตร์กับสำนักงานส่วนคัดเลือกและสรรหานักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ในวันดังกล่าว

Previous Next

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 คณะทำงานการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการเป็น KM Facilitator โดยมีทีมกระบวนกรของ มจธ. คือ ผศ.เอกรัตน์ รวยรวย และนางสาววริษฐา ขอประเสริฐ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมปิดคอร์สการอบรมฯ ในปีงบประมาณ 2561
วิทยากรจึงให้ผู้เข้าอบรมทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ โดยให้ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการอบรมฯ หรือได้นำความรู้ฯ ใช้ประโยชน์ต่ออะไรบ้าง มาถ่ายทอดให้เพื่อนๆ ผ่านการสื่อสารแบบ Dialogue และ Visual graphic ซึ่งเป็นการถอดบทเรียนที่ได้จากการฝึกอบรม ผ่านความคิด ผ่านประสบการณ์ ออกมาเป็นลายเส้น
และรูปวาดด้วยฝีมือของผู้เข้าอบรมเอง สร้างให้เกิดความภาคภูมิใจในการวาดผลงานชิ้นนี้ออกมาได้อย่างสวยงาม โดยกิจกรรมในวันนี้มีผู้เข้าอบรมและทีมกระบวนกร จำนวน 14 คน