King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระเดช เจียรสุขสกุล ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ พร้อมใจกันร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ วัดพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีกทั้งยังเป็นการร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของชาติให้แก่บุคลากรและนักศึกษาในคณะฯ โดยในกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบไปด้วย พิธีทำบุญถวายเทียนพรรษา ถวายเครื่องสังฆทาน เพื่อความเป็นสิริมงคลและยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์อีกด้วย

Previous Next

เมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน เข้าร่วม จำนวน 115 คน ณ โรงแรมเมอร์เคียว พัทยา โอเชี่ยน รีสอร์ท จ.ชลบุรี หัวข้อ “การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ การเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ” ในวันแรก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวเปิดงานและนำเสนอผลงานของคณะฯ ในรูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ : EdPEx (Grow 62) และการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานกลุ่มวิชาการ พ.ศ.2562 จากนั้นคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนได้ดำเนินกิจกรรมแบ่งกลุ่มระดมสมองทางด้านการวิจัย การเรียนการสอน หลักสูตรพันธุ์ใหม่ การบริการวิชาการ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 คณะฯ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล และ ผศ.ดร.อรวรรณ ดวงภักดี อาจารย์ประจำศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย “การยกระดับงานวิจัย และนวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์” และ “จากงานวิจัยสู่การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้” ตามลำดับ และผู้แทนจากภาควิชา ร่วมเสวนาในหัวข้อ “สร้างความเข้มแข็งของคณะฯ ด้วยการยกระดับงานวิจัย นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ และพัฒนาสังคม” ให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนได้รับฟัง การศึกษาดูงานนอกสถานที่ กิจกรรมสันทนาการ รวมทั้งการนำเสนอผลสรุปการระดมสมองในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 อีกด้วย

 

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดโครงการนิทรรศการโครงงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ผศ.ศุภลักษณ์ อ่างแก้ว เป็นประธานคณะทำงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานและให้โอวาสแก่นักศึกษา พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีพิธีการมอบรางวัลจากการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลด้านวิชาการดีและดีเด่น ภาควิชาละ 2 รางวัล รางวัลดีเด่นด้านนวัตกรรม ภาควิชาละ 1 รางวัล และรางวัล Popular Vote ภาควิชาละ 1 รางวัล โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา มจธ. เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ พื้นที่เรียนรู้วิทยาศาสตร์ Science Learning Space

นิทรรศการนี้เป็นเวทีในการจัดแสดงและประกวดแข่งขันผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 จาก 4 ภาควิชา โดยแต่ละภาควิชาจะส่งผลงานนักศึกษามาร่วมนำเสนอ โดยมีจำนวนผลงานนักศึกษานำมาแสดง 156 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทนวัตกรรม 33 ผลงาน และประเภทวิชาการ 123 ผลงาน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะในการนำเสนอผลงานวิจัย กระตุ้นให้นักศึกษามีแรงจูงใจในการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น ประสบการณ์ และเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่สร้างผลงานวิจัยอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

Previous Next

เมื่อวันวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดพิธีเปิดโครงการ FSci International Internship Program 2019 (ในภาคการศึกษาพิเศษ 20 มิถุนายน -19 สิงหาคม 2562) ประกอบด้วยนักศึกษาต่างชาติจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า เวียดนาม กัมพูชา ญี่ปุ่น ไต้หวัน และประเทศโปแลนด์ จำนวน 24 คน และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์เป็นจำนวน 40 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกล่าวต้อนรับ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติมีโอกาสเรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของคณะ ฯ กับมหาวิทยาลัยภาคีและสร้างบรรยากาศความเป็นสากลของคณะวิทยาศาสตร์

Previous Next

เมื่อวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2562 ภาควิชาฟิสิกส์ได้จัดโครงการค่ายฟิสิกส์อาสาพัฒนาครั้งที่ 11 “พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพสู่ชุมชน อย่างยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความมีจิตอาสา ความเสียสละ และความรับผิดชอบต่อส่วนรวมให้แก่นักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ ซึ่งเป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ นอกจากนี้ยังทำให้นักศึกษามีโอกาสได้นำความรู้ที่เรียนมาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและเพื่อพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น โดยจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านสมอทอง จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ต่อยอดจากปีที่ผ่านมา นำทีมโดย อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมและอาจารย์สมชาย ปัญญาอิ่นแก้ว อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ พร้อมด้วยนักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์จำนวนกว่า 40 คน ภายในค่ายมีกิจกรรมที่ให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้จากการเรียนในห้องเรียนมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การซ่อมพัดลมและเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับสมาชิกในชุมชน รวมทั้งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนและวัด ส่วนกิจกรรมที่ 2 เป็นการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าเบื้องต้น รวมทั้งการอบรมให้ความรู้เรื่องการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างง่าย และการสอนสมาชิกในชุมชนให้ทำปลั๊กพ่วงที่มีความแข็งแรงและปลอดภัย โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้สมาชิกในชุมชนมีความรู้เรื่องความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น และสามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าในเบื้องต้นได้ ซึ่งจะเป็นการทำให้สมาชิกในชุมชนเกิดความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ