King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น และเจ้าหน้าที่สนับสนุนดีเด่นด้านการพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น และเจ้าหน้าที่สนับสนุนดีเด่นด้านการพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีดีเด่น
ดร.รริศรา อิ่มภาประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา

รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาดีเด่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา

เจ้าหน้าที่สนับสนุนดีเด่นด้านการพัฒนานักศึกษา
นางเพียงพิศ รอดปาน เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนภาควิชาคณิตศาสตร์