King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับรางวัล ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้รับคัดเลือกเป็น ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ในระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 จากการส่งผลงานเข้าร่วมเสนอการพิจารณาคัดเลือก ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิเอสซีจี เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ที่สร้างผลงานการจัดการเรียนการสอนดีเด่น ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชนของชาติและการศึกษาไทย ซึ่งคัดเลือกจากครูวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ระดับละ 2 รางวัล โดย ผศ.ดร. มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล จะได้เข้ารับรางพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ในงานประชุมวิชาการและเทคโนโลยีแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ที่จะถึงนี้