King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2

Previous Next

นักศึกษาภาคจุลชีววิทยาผ่านการคัดเลือกเข้ารอบระดับประเทศจากการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 19

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคจุลชีววิทยา ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบระดับประเทศ รางวัลสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากการประกวด รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ