Previous Next

นักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยรามคำแหง

Print

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2562 (Ramkhamhaeng University National and International Research Conference 2019)

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์

ผลงานเรื่อง วัสดุตกแต่งบาดแผลที่มีความสามารถดูดซับสูงและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียสำหรับประยุกต์ใช้ทางการแพทย์

โดย นางสาวสุวนันท์ คล้ายศรี และ นางสาวสุทธิดา แก้ววิเศษ

 

2. รางวัลชมเชย

ผลงานเรื่อง นวัตกรรมแผ่นพื้นผิวขยายสัญญาณรามานแบบยืดหยุ่นสำหรับตรวจวัดยาฆ่าแมลงที่ตกค้างบนเปลือกผลไม้

โดย นางสาวอภิญญา เกตุก้อง นางสาวพิมานมาศ ด้วงเพ็งรักษ์ นายศุภกฤต กีรติกาณจนวงศ์  และ ดร.นพดล นันทวงศ์

 

โดยมี ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา