Previous Next

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

Print

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จาตนิล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวธน เขมะวิชานุรัตน์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย