Previous Next

อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562

Print

วันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้สร้างสรรค์งานสอนวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำพุทธศักราช 2562 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประชุมวิชาการและเทคโนโลยีแห่งชาติ ครั้งที่ 45 (STT 45) จัดขึ้น ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์เป็นผู้สรรหาและคัดเลือกจากครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศที่สร้างผลงานการจัดการเรียนการสอนดีเด่น ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชนของชาติและการศึกษาไทย ในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ระดับละ 1 รางวัล ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ระดับละ 2 รางวัล ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนวัช พินิจศักดิ์กุล เป็นตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เข้าร่วมแสดงความยินดี