King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2

Previous Next

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ชุดที่ 42

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ชุดที่ 42 จากมติที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์ ประธาน ปอมท. คนใหม่ กล่าวว่า “มีความตั้งใจที่จะผลักดันองค์กร ปอมท. ให้ก้าวทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นแบบก้าวกระโดดที่เป็นความท้าทายอย่างมาก ซึ่งบุคลากรทางการศึกษาจะต้องปรับตัวและพัฒนาทักษะใหม่เพื่อเตรียมรับ Education Disruption ดังนั้นสมาชิกของ ปอมท. ทุกคนต้องทำงานร่วมกันอย่างมีระบบแบบแผน เพื่อรับมือกับความท้าทายดังกล่าว”