King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2

Previous Next

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังกูร หวังวงศ์ชัย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เขาหนองบัว