King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2563 สาขาพัฒนาครูด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ณ ห้องชัยพฤกษ์ 2 หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี/เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณให้แก่ สตรีตัวอย่างแห่งปี นักบริหารดีเด่นแห่งปี และองค์กรดีเด่นแห่งปี ประจําปี 2563 ซึ่งพิจารณาจากประวัติอันทรงคุณค่าและผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน โดยคณะกรรมการมีความเห็นพ้องกันว่า รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล เป็น “บุคคล” ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เป็นผู้ที่มีความสามารถนําความรู้ไปปฏิบัติจริง มีวิธี ปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานกิจการต่าง ๆ ให้สําเร็จ โดยอาศัยความรู้ความสามารถของตนเองและความร่วมมือของผู้อื่น ประพฤติตนอยู่ในกรอบของคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งยังมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่าง ๆ สมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชนสืบไป

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 “ธรรมรักษาวิชาการ” : สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต วันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ภูมิ คำเอม ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา

Previous Next

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ธนบุรี ขอแสดงความยินดีในการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (รางวัลที่ 3) ในการแข่งขันประกวดไอเดียนวัตกรรมอาหาร ในงาน Food Innopolis Innovation Contest 2020 ธีมงาน Future Protein รุ่น Light weight ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มมอลล์สกัดโปรตีนสูงจากกากเบียร์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ ลาน Helix Garden ชั้น 5 the Emquartier

นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1. นายวัชรภากร วงษ์วาร
2. นางสาวสุชาดา แซ่อั้ง
3. นางสาวอมลาลักษณ์ วงศ์ไทย
4. นางสาววรรณพร ศุภสมบัติโอฬาร
5. นายธีรพงศ์ นพรัตยาภรณ์

โดยอาจารย์มี ดร.รริศรา อิ่มภาประเสริฐ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และอ.
นิพร เดชสุข ร่วมสนับสนุนนักศึกษาในการทำผลิตภัณฑ์