King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2

 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) ระหว่าง เดือนสิงหาคม 2561 ถึง มิถุนายน 2562 ซึ่งได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการอบรมโครงการฯ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ โดยมี ผศ.ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ กล่าวรายงาน รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี กล่าวเปิดงาน พร้อมกันนี้ได้มีการประกวดการนำเสนอโครงการวิจัย โดยผู้เข้าอบรมในโครงการดังกล่าว และตอนท้าย คุณต้น ตัณฑ์สุทธิวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญของการวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางข้อมูลในภาคอุตสาหกรรมและได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในการร่วมพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้กับพนักงานบริษัทฯ มี ผศ.ดร.ดาวุด ทองทา เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ แก้ปัญหา และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการในภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Previous Next

ขอแสดงความยินดีกับ 5 นักเรียน ตัวแทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ International Young Physicists' Tournament 2019 hosted by Warsaw University of Technology (IYPT:2019) ตั้งแต่วันที่ 6-13 กรกฎาคม 2562 ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ ซึ่งปีนี้ประเทศไทยได้อันดับที่ 11 จาก 34 ประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน ถือเป็นอันดับที่ดีที่สุดตั้งแต่ร่วมการแข่งขันรายการนี้ โดยมีเบื้องหลังความสำเร็จ ประกอบด้วยอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้แก่ ดร.วิทยา กาญจนภูษากิจ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ที่เป็นหนึ่งในคณะอาจารย์ผู้สอนและเข้าร่วมการตัดสินในครั้งนี้

Previous Next

เมื่อวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตร และสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้จัดกิจกรรมการเสวนาวิชาการและการนำเสนอผลงานภายใต้โครงการ “The Consortium of Cooperative Education in Agro-Industry and Management 2019 (COCEAM 2019)” ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานประเภทปากเปล่าและโปสเตอร์ของนักศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษาในสาขาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีอาหาร วิศวกรรมอาหาร การจัดการเทคโนโลยี และสาขาที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการ “พัฒนาหลักสูตร WIL (WORK – INTEGRATED LEARNING) การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยนางสาวกัณตนา กมลจรัสภักดี นักศึกษาจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ และนายศักดิ์สิทธิ์ อินปาว นักศึกษาจากภาควิชาฟิสิกส์ เจ้าของผลงาน “แนวทางการควบคุมความชื้นอาหารสุนัขสำหรับเครื่องอบแห้ง” โดยมี ดร.วริสา ยมเสถียรกุล ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ ผศ.ดร.วันดี อ่อนเรียบร้อย ผศ.ดร.สุวลักษณ์ อัศวสันติ ดร.ธนา สุทธิปัทม์พงศ์ ดร.อภิวัฒน์ วิศิษฎ์สรศักดิ์ และคุณลิขิต นิลมูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานโครงงานสหกิจศึกษาประเภทโปสเตอร์ (Poster)

เครดิตภาพ www.facebook.com/aikmutnb

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา สุทธิบัทม์พงค์ ภาควิชาฟิสิกส์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล ภาควิชาฟิสิกส์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ วิศิษฎ์สรศักดิ์ ภาควิชาฟิสิกส์

Previous Next

ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ เป็นตัวแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์อาวุโส รองศาสตราจารย์ ดร.ปรุงจันทร์ วงศ์วิเศษ ที่ได้รับรางวัล CSEA Pioneer Award 2019 จากสมาคมวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์ (สวค) ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติทางวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 23 (The 23rd International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE 23)) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเคมี 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัล CSEA Pioneers Award เป็นรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยอาวุโสที่ได้สร้างคุณาปการแก่ สวค. และวงการ Computational Science and Engineering ในประเทศไทยจนเกิดความก้าวหน้าจนถึงปัจจุบัน ซึ่ง รศ.ดร.ปรุงจันทร์เป็นผู้บุกเบิกงานวิทยาการคำนวณ และร่วมกับคณาจารย์อาวุโสก่อตั้งกลุ่ม Computational Science and Engineering (CSE) และจัดการประชุม ANSCSE ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2540

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรุงจันทร์ วงศ์วิเศษ นับเป็นท่านที่สองที่ได้รับการเชิดชูเกียรติจาก สวค. โดยท่านแรกที่ได้รับการเชิดชูเกียรติคือ ดร.รอยล จิตรดอน เมื่อปี พ.ศ. 2559

รองศาสตรจารย์ ดร.ปรุงจันทร์ วงศ์วิเศษ เป็นอาจารย์ที่ภาควิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 จนเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2543 ปัจจุบันท่านทำงานสอนหนังสือที่บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม