King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ที่โรงแรมแลนด์มาร์ค นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม และวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. เข้าร่วมนำเสนอผลงาน “Innovation for Aging Society นวัตกรรมเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ” ภายใต้โครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program จัดโดยหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ร่วมเดินทางไปให้กำลังใจนักศึกษาด้วย ผลการนำเสนอปรากฏว่า นายกมลลภัส บุญชู นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ นายพงษ์พัฒน์ กำมะหยี่ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม นางสาวพรปวีณ์ บรรลุประสงค์ นางสาวธันยธีรินทร์ สีเงิน และนางสาวสิริกร สาวสวรรค์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผลงาน “Beware wet” ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร

Previous Next

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์กับรางวัล ดาวรุ่งวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจำปี พ.ศ. 2563 

ภาควิชาจุลชีววิทยา คว้ารางวัล เหรียญทอง สาขาวิทยาศาสตร์ทางอาหาร
ผลงาน "Meatless Meat Plant Based Protein for Vegan and Elderly"
โดย น.ส. ฉายสิริ รัตนกระทุ่ม และน.ส. เพ็ญณัฐญา ล้ำเลิศธนบูรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. ดร.พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์ และ ผศ. ดร.สุวลักษณ์ อัศวสันติ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คว้ารางวัล เหรียญเงิน สาขาสถิติ
ผลงาน "Cluster Analysis and Binary Logistic Regression with SMOTE and PCA for Power Station Classification Using Power Quality"
โดย นายธิติพงษ์ บุญเปลี่ยน น.ส. ภูสุดา สืบวงษ์ชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.พรทิพย์ เดชพิชัย

Previous Next

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2563 สาขาพัฒนาครูด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ณ ห้องชัยพฤกษ์ 2 หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี/เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณให้แก่ สตรีตัวอย่างแห่งปี นักบริหารดีเด่นแห่งปี และองค์กรดีเด่นแห่งปี ประจําปี 2563 ซึ่งพิจารณาจากประวัติอันทรงคุณค่าและผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน โดยคณะกรรมการมีความเห็นพ้องกันว่า รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล เป็น “บุคคล” ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เป็นผู้ที่มีความสามารถนําความรู้ไปปฏิบัติจริง มีวิธี ปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานกิจการต่าง ๆ ให้สําเร็จ โดยอาศัยความรู้ความสามารถของตนเองและความร่วมมือของผู้อื่น ประพฤติตนอยู่ในกรอบของคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งยังมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่าง ๆ สมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชนสืบไป