King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 “ธรรมรักษาวิชาการ” : สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต วันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ภูมิ คำเอม ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา

Previous Next

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ธนบุรี ขอแสดงความยินดีในการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (รางวัลที่ 3) ในการแข่งขันประกวดไอเดียนวัตกรรมอาหาร ในงาน Food Innopolis Innovation Contest 2020 ธีมงาน Future Protein รุ่น Light weight ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มมอลล์สกัดโปรตีนสูงจากกากเบียร์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ ลาน Helix Garden ชั้น 5 the Emquartier

นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1. นายวัชรภากร วงษ์วาร
2. นางสาวสุชาดา แซ่อั้ง
3. นางสาวอมลาลักษณ์ วงศ์ไทย
4. นางสาววรรณพร ศุภสมบัติโอฬาร
5. นายธีรพงศ์ นพรัตยาภรณ์

โดยอาจารย์มี ดร.รริศรา อิ่มภาประเสริฐ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และอ.
นิพร เดชสุข ร่วมสนับสนุนนักศึกษาในการทำผลิตภัณฑ์

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังกูร หวังวงศ์ชัย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เขาหนองบัว