King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ลีลา รักษ์ทอง อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ที่ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในผู้แทนประเทศไทยโครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS) ประจำปี 2563

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวธน เขมะวิชานุรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2562

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จาตนิล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวธน เขมะวิชานุรัตน์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย

Previous Next

วันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้สร้างสรรค์งานสอนวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำพุทธศักราช 2562 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประชุมวิชาการและเทคโนโลยีแห่งชาติ ครั้งที่ 45 (STT 45) จัดขึ้น ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์เป็นผู้สรรหาและคัดเลือกจากครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศที่สร้างผลงานการจัดการเรียนการสอนดีเด่น ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชนของชาติและการศึกษาไทย ในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ระดับละ 1 รางวัล ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ระดับละ 2 รางวัล ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนวัช พินิจศักดิ์กุล เป็นตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เข้าร่วมแสดงความยินดี

Previous Next

นางสาวสรารัตน์  คนซื่อ ผลงาน"การสร้างชุดการทดลองปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ของเสียงผ่านการเคลื่อนที่แบบคาบที่ถูกหน่วง"นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรฟิสิกส์ศึกษา ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานระดับดีเยี่ยม ในการนำเสนอภาคบรรยายในงานประชุมวิชาการการจัดการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
จัดโดย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน 2562