King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กับ บริษัท แกนติค จำกัด ในโครงการจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง Science Connect อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม มจธ.

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววชิรพร ไพบูลย์เสมาทัศน์, นายศุภณัฐ ลีลาพรรณวุฒิ, นายสุทธิพงศ์ มั่นเจริญพร และนายธนบูรณ์ ธีรภัทรสกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาจุลชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร FoSTAT – Nestlé Quiz Bowl 2019 ซึ่งมีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 73 สถาบัน เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 โดยมี รศ.ดร.พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Previous Next

เมื่อวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562 บุคลากรสายสนับสนุน คุณวิไลรัตน์ กลั่นบุศย์ นักบริการการศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “ การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มีบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอผลงานแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม และกลุ่มงานวิจัยในชั้นเรียน จำแนกเป็นบทความภาคบรรยาย (Oral) ทั้งหมดจำนวน 123 บทความ ซึ่งทั้งนี้บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้รับเกียรติบัตรรางวัล “งานวิจัยดีเด่น” และโล่เชิดชูเกียรติ “นักวิจัยดีเด่น” กลุ่มงานวิจัยในชั้นเรียน (นำเสนอภาคบรรยาย (Oral)) ในผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาความเข้าใจของนักศึกษาฟิสิกส์ เรื่องเวกเตอร์ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)” งานวิจัยดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์กับภาควิชาฟิสิกส์ เพื่อเป็นแนวทางในการผลักดันรูปแบบการเรียนการสอนให้เกิดการสนับสนุนการเรียนการสอนที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (Outcome-base Education; OBE)

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ นายวิศรุต คงศักดินาสาร  นางสาวชนิดาภา สว่างไสว นายสัณหณัฐ จันทร์วิบูล และอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.พรรณราย ศิริเจริญ ที่ได้รับรางวัลบทความทางวิชาการยอดเยี่ยม จากการนำเสนอบทความวิชาการภาคบรรยาย เรื่อง "โปรแกรมประยุกต์การตรวจจับสีวัตถุในภาพสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น" ในการประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11 (ECTI-CARD 2019) จัดโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และสมาคมวิชาการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ บ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกันางสาววรรษมน ตังอ่วม นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรเคมีศึกษา สควค. ที่ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานการวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และได้รับรางวัลชมเชย ประเภทการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ สาขาวิทยาศาสตรศึกษา และคณิตศาสตรศึกษา ในหัวข้อเรื่อง "A study of the effects of STEAM education on attitudes towards chemistry and problem solving skills of Grade-11 students in chemical kinetics topic" โดยมี ผศ.ดร.บุญนาค สุขุมเมฆ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา