King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2

นักเรียนไทยคว้า 6 เกียรติคุณประกาศฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ที่ออสเตรเลีย

ขอแสดงความยินดีกับ 6 นักเรียนผู้แทนประทศไทย ที่ได้รับเกียรติคุณประกาศ จากการเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 4 – 13 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองแอดิเลด เครือรัฐออสเตรเลีย โดยมีเบื้องหลังความสำเร็จ ประกอบด้วยอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. 2 ท่าน ได้แก่ 
ดร.วิทยา กาญจนภูษากิจ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. (หัวหน้าทีม) และ 
ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. (รองหัวหน้าทีม)

Previous Next

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) จัดโครงการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง Disruptive University: เปลี่ยนตระหนก สู่ ตระหนัก “สมองกลหรือจะสู้สมองคน” โดยมีการคัดเลือกบุคคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2561 ซึ่งทั้งนี้สภาคณาจารย์และพนักงาน มจธ. ได้เสนอชื่อ นางสาวณัฏฐิฏา สุขเกษม ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือก ผลปรากฏว่า นางสาวณัฏฐิฏา สุขเกษม ได้รับรางวัลเกียรติยศ ด้านบริการ โดยคัดเลือกจากผลงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยได้รับรางวัลเป็นเข็มทองคำ โล่เกียรติยศพร้อมเกียรติบัตร และในวันที่ 10 พ.ค. 2562 ได้เข้าร่วมเสวนา "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็น “เส้นทางสู่ความสาเร็จในการทางานและ ความภาคภูมิใจ” บุคลากรสายสนับสนุน ผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ณ ห้องประชุมไทรเงิน กระบี่รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

Previous Next

ผลรางวัลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน กลุ่มเคมี

ผลงานเรื่องการศึกษาการกัดกร่อนของอนุภาคโลหะระดับนาโนเมตรด้วยไซยาไนด์ไอออนและการประยุกต์ใช้

โดย น.ส.ธัญญารัตน์ พุทธะพงศ์เลิศ และ น.ส.เพ็ญพิชชา ทิมปา ภาควิชาเคมี

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร.วิจิตรา เดือนฉาย

2. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง กลุ่มเคมี

ผลงาน Metal Chelated Magnetic Composite for Enhancement of Laccase Activity toward Dye Degradation

โดย น.ส.ปณิตา แดงสำราญ และ น.ส.วิชาดา เจริญพงษ์ ภาควิชาเคมี

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.กรวลัย พันธุ์แพ

3. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง กลุ่มเคมี

ผลงาน Inhibition of Immobilized Laccase and its Stability

โดย น.ส.กิตติมา แต้มทอง และ น.ส.วีณา พุ่มพวง ภาควิชาเคมี

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.กรวลัย พันธุ์แพ

4. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กลุ่มฟิสิกส์

ผลงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงสมบัติความชอบน้ำของ PDMS สำหรับสร้างหยดแบบน้ำในน้ำมันและน้ำมันในน้ำโดยใช้อุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิกส์ชิ้นเดียวกัน

โดย น.ส.จินดารัตน์ โคมเดือน และ น.ส.เพ็ญศิริ ราชสมบัติ ภาควิชาฟิสิกส์

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์

5. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กลุ่มคณิตศาสตร์

ผลงานเรื่องการศึกษาการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมในกระบวนการอุ่นเตาอบเหล็กชนิด Pusher ในช่วงเวลา on peak

โดย น.ส.ศศิชา ศิลาอ่อน และ น.ส.ศิราพร วงศ์ศรีไสย ภาควิชาคณิตศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ธารีรัตน์ ธนัตถ์พาณิชย์ และ ดร.วริสา ยมเสถียรกุล 

6. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน กลุ่มคณิตศาสตร์

ผลงานเรื่องการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของค่าระดับการติดเชื้อของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของโรคไข้หวัดใหญ่ H1N1

โดย นายณัฐนนท์ มนต์รัตน์, น.ส.สริตา การีเวท และ น.ส.สุปรียา สุทธิกุล ภาควิชาคณิตศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วิราวรรณ ชินวิริยสิทธิ์

Previous Next

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ คว้า 3 รางวัล จากการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ที่จัดขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลธัญบุรี ได้แก่รางวัลชนะเลิศ และรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน ประกอบด้วย นางสาวธัญญารัตน์ พุทธะพงศ์เลิศ และ นางสาวเพ็ญพิชชา ทิมปา ผลงานเรื่อง “การศึกษาการกัดกร่อนของอนุภาคโลหะระดับนาโนเมตรด้วยไซยาไนด์ไอออนและการประยุกต์ใช้งาน” โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผศ.ดร.วิจิตรา เดือนฉาย รางวัลเหรียญทองแดง และเกียรติบัตร ประกอบด้วย นางสาววีณา พุ่มพวง และ นางสาวกิตติมา แต้มทอง ผลงานเรื่อง “ผลของการยับยั้งเอนไซม์แลคเคสที่ถูกตรีงและการทดสอบความเสถียร” โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ รศ.กรวลัย พันธุ์แพ รางวัลเหรียญทองแดง และเกียรติบัตร ประกอบด้วย นางสาวปณิตา แดงสำราญ และ นางสาววิชาดา เจริญพงษ์ ผลงานเรื่อง “การเตรียมวัสดุคอมโพสิทแม่เหล็กที่คีเลดด้วยไอออนโลหะสำหรับการเพิ่มแอคติวิติของแลคเคสในการบำบัดสีย้อม” โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ รศ.กรวลัย พันธุ์แพ

Previous Next

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ที่ได้รับรางวัล 2 รางวัล จากการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 กลุ่มคณิตศาสตร์ ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ดังนี้

นางสาวศศิชา ศิลาอ่อน และนางสาวศิราพร วงศ์ศรีไสย ได้รับรางวัลชนะเลิศ กลุ่มคณิตศาสตร์ จากการนำเสนอเรื่อง การศึกษาการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมในกระบวนการอุ่นเตาอบเหล็กชนิด Pusher ในช่วงเวลา On Peak โดยมี ดร.วริสา ยมเสถียรกุล และ ดร.ธารีรัตน์ ธนัตถ์พาณิชย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นายณัฐนนท์ มนต์รัตน์ นางสาวสริตา การีเวท นางสาวสุปรียา สุทธิกุล ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน กลุ่มคณิตศาสตร์ จากการนำเสนอเรื่อง การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของค่าระดับการติดเชื้อของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของโรคไข้หวัดใหญ่ H1N1 โดยมี รศ.ดร.วิราวรรณ ชินวิริยสิทธิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา