King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2562 (Ramkhamhaeng University National and International Research Conference 2019)

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์

ผลงานเรื่อง วัสดุตกแต่งบาดแผลที่มีความสามารถดูดซับสูงและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียสำหรับประยุกต์ใช้ทางการแพทย์

โดย นางสาวสุวนันท์ คล้ายศรี และ นางสาวสุทธิดา แก้ววิเศษ

 

2. รางวัลชมเชย

ผลงานเรื่อง นวัตกรรมแผ่นพื้นผิวขยายสัญญาณรามานแบบยืดหยุ่นสำหรับตรวจวัดยาฆ่าแมลงที่ตกค้างบนเปลือกผลไม้

โดย นางสาวอภิญญา เกตุก้อง นางสาวพิมานมาศ ด้วงเพ็งรักษ์ นายศุภกฤต กีรติกาณจนวงศ์  และ ดร.นพดล นันทวงศ์

 

โดยมี ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคจุลชีววิทยา ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบระดับประเทศ รางวัลสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากการประกวด รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น และเจ้าหน้าที่สนับสนุนดีเด่นด้านการพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีดีเด่น
ดร.รริศรา อิ่มภาประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา

รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาดีเด่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา

เจ้าหน้าที่สนับสนุนดีเด่นด้านการพัฒนานักศึกษา
นางเพียงพิศ รอดปาน เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนภาควิชาคณิตศาสตร์

Previous Next

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้รับคัดเลือกเป็น ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ในระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 จากการส่งผลงานเข้าร่วมเสนอการพิจารณาคัดเลือก ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิเอสซีจี เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ที่สร้างผลงานการจัดการเรียนการสอนดีเด่น ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชนของชาติและการศึกษาไทย ซึ่งคัดเลือกจากครูวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ระดับละ 2 รางวัล โดย ผศ.ดร. มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล จะได้เข้ารับรางพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ในงานประชุมวิชาการและเทคโนโลยีแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ที่จะถึงนี้

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ คำเอม อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล The CMMSE prize จากงาน 19 th International Conference Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2562 ณ เมือง Cadiz ประเทศสเปน ซึ่งศาสตราจารย์ ดร. ภูมิ คำเอม เป็นคนที่ 15 ของสมาคม Conference on Chemical, Metallurgy and Material Science Engineering (CMMSE) และเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้