King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

เมื่อวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตร และสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้จัดกิจกรรมการเสวนาวิชาการและการนำเสนอผลงานภายใต้โครงการ “The Consortium of Cooperative Education in Agro-Industry and Management 2019 (COCEAM 2019)” ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานประเภทปากเปล่าและโปสเตอร์ของนักศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษาในสาขาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีอาหาร วิศวกรรมอาหาร การจัดการเทคโนโลยี และสาขาที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการ “พัฒนาหลักสูตร WIL (WORK – INTEGRATED LEARNING) การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยนางสาวกัณตนา กมลจรัสภักดี นักศึกษาจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ และนายศักดิ์สิทธิ์ อินปาว นักศึกษาจากภาควิชาฟิสิกส์ เจ้าของผลงาน “แนวทางการควบคุมความชื้นอาหารสุนัขสำหรับเครื่องอบแห้ง” โดยมี ดร.วริสา ยมเสถียรกุล ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ ผศ.ดร.วันดี อ่อนเรียบร้อย ผศ.ดร.สุวลักษณ์ อัศวสันติ ดร.ธนา สุทธิปัทม์พงศ์ ดร.อภิวัฒน์ วิศิษฎ์สรศักดิ์ และคุณลิขิต นิลมูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานโครงงานสหกิจศึกษาประเภทโปสเตอร์ (Poster)

เครดิตภาพ www.facebook.com/aikmutnb

Previous Next

ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ เป็นตัวแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์อาวุโส รองศาสตราจารย์ ดร.ปรุงจันทร์ วงศ์วิเศษ ที่ได้รับรางวัล CSEA Pioneer Award 2019 จากสมาคมวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์ (สวค) ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติทางวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 23 (The 23rd International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE 23)) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเคมี 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัล CSEA Pioneers Award เป็นรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยอาวุโสที่ได้สร้างคุณาปการแก่ สวค. และวงการ Computational Science and Engineering ในประเทศไทยจนเกิดความก้าวหน้าจนถึงปัจจุบัน ซึ่ง รศ.ดร.ปรุงจันทร์เป็นผู้บุกเบิกงานวิทยาการคำนวณ และร่วมกับคณาจารย์อาวุโสก่อตั้งกลุ่ม Computational Science and Engineering (CSE) และจัดการประชุม ANSCSE ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2540

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรุงจันทร์ วงศ์วิเศษ นับเป็นท่านที่สองที่ได้รับการเชิดชูเกียรติจาก สวค. โดยท่านแรกที่ได้รับการเชิดชูเกียรติคือ ดร.รอยล จิตรดอน เมื่อปี พ.ศ. 2559

รองศาสตรจารย์ ดร.ปรุงจันทร์ วงศ์วิเศษ เป็นอาจารย์ที่ภาควิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 จนเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2543 ปัจจุบันท่านทำงานสอนหนังสือที่บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววชิรพร ไพบูลย์เสมาทัศน์, นายศุภณัฐ ลีลาพรรณวุฒิ, นายสุทธิพงศ์ มั่นเจริญพร และนายธนบูรณ์ ธีรภัทรสกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาจุลชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร FoSTAT – Nestlé Quiz Bowl 2019 ซึ่งมีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 73 สถาบัน เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 โดยมี รศ.ดร.พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กับ บริษัท แกนติค จำกัด ในโครงการจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง Science Connect อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม มจธ.

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ นายวิศรุต คงศักดินาสาร  นางสาวชนิดาภา สว่างไสว นายสัณหณัฐ จันทร์วิบูล และอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.พรรณราย ศิริเจริญ ที่ได้รับรางวัลบทความทางวิชาการยอดเยี่ยม จากการนำเสนอบทความวิชาการภาคบรรยาย เรื่อง "โปรแกรมประยุกต์การตรวจจับสีวัตถุในภาพสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น" ในการประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11 (ECTI-CARD 2019) จัดโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และสมาคมวิชาการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ บ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี