King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลา จูฑะรสก
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุจริน จงรุจา

 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) ระหว่าง เดือนสิงหาคม 2561 ถึง มิถุนายน 2562 ซึ่งได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการอบรมโครงการฯ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ โดยมี ผศ.ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ กล่าวรายงาน รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี กล่าวเปิดงาน พร้อมกันนี้ได้มีการประกวดการนำเสนอโครงการวิจัย โดยผู้เข้าอบรมในโครงการดังกล่าว และตอนท้าย คุณต้น ตัณฑ์สุทธิวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญของการวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางข้อมูลในภาคอุตสาหกรรมและได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในการร่วมพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้กับพนักงานบริษัทฯ มี ผศ.ดร.ดาวุด ทองทา เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ แก้ปัญหา และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการในภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา สุทธิบัทม์พงค์ ภาควิชาฟิสิกส์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล ภาควิชาฟิสิกส์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ วิศิษฎ์สรศักดิ์ ภาควิชาฟิสิกส์

Previous Next

ขอแสดงความยินดีกับ 5 นักเรียน ตัวแทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ International Young Physicists' Tournament 2019 hosted by Warsaw University of Technology (IYPT:2019) ตั้งแต่วันที่ 6-13 กรกฎาคม 2562 ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ ซึ่งปีนี้ประเทศไทยได้อันดับที่ 11 จาก 34 ประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน ถือเป็นอันดับที่ดีที่สุดตั้งแต่ร่วมการแข่งขันรายการนี้ โดยมีเบื้องหลังความสำเร็จ ประกอบด้วยอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้แก่ ดร.วิทยา กาญจนภูษากิจ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ที่เป็นหนึ่งในคณะอาจารย์ผู้สอนและเข้าร่วมการตัดสินในครั้งนี้

Previous Next

เมื่อวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตร และสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้จัดกิจกรรมการเสวนาวิชาการและการนำเสนอผลงานภายใต้โครงการ “The Consortium of Cooperative Education in Agro-Industry and Management 2019 (COCEAM 2019)” ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานประเภทปากเปล่าและโปสเตอร์ของนักศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษาในสาขาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีอาหาร วิศวกรรมอาหาร การจัดการเทคโนโลยี และสาขาที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการ “พัฒนาหลักสูตร WIL (WORK – INTEGRATED LEARNING) การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยนางสาวกัณตนา กมลจรัสภักดี นักศึกษาจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ และนายศักดิ์สิทธิ์ อินปาว นักศึกษาจากภาควิชาฟิสิกส์ เจ้าของผลงาน “แนวทางการควบคุมความชื้นอาหารสุนัขสำหรับเครื่องอบแห้ง” โดยมี ดร.วริสา ยมเสถียรกุล ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ ผศ.ดร.วันดี อ่อนเรียบร้อย ผศ.ดร.สุวลักษณ์ อัศวสันติ ดร.ธนา สุทธิปัทม์พงศ์ ดร.อภิวัฒน์ วิศิษฎ์สรศักดิ์ และคุณลิขิต นิลมูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานโครงงานสหกิจศึกษาประเภทโปสเตอร์ (Poster)

เครดิตภาพ www.facebook.com/aikmutnb