King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

เมื่อวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562 บุคลากรสายสนับสนุน คุณวิไลรัตน์ กลั่นบุศย์ นักบริการการศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “ การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มีบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอผลงานแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม และกลุ่มงานวิจัยในชั้นเรียน จำแนกเป็นบทความภาคบรรยาย (Oral) ทั้งหมดจำนวน 123 บทความ ซึ่งทั้งนี้บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้รับเกียรติบัตรรางวัล “งานวิจัยดีเด่น” และโล่เชิดชูเกียรติ “นักวิจัยดีเด่น” กลุ่มงานวิจัยในชั้นเรียน (นำเสนอภาคบรรยาย (Oral)) ในผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาความเข้าใจของนักศึกษาฟิสิกส์ เรื่องเวกเตอร์ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)” งานวิจัยดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์กับภาควิชาฟิสิกส์ เพื่อเป็นแนวทางในการผลักดันรูปแบบการเรียนการสอนให้เกิดการสนับสนุนการเรียนการสอนที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (Outcome-base Education; OBE)

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกันางสาววรรษมน ตังอ่วม นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรเคมีศึกษา สควค. ที่ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานการวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และได้รับรางวัลชมเชย ประเภทการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ สาขาวิทยาศาสตรศึกษา และคณิตศาสตรศึกษา ในหัวข้อเรื่อง "A study of the effects of STEAM education on attitudes towards chemistry and problem solving skills of Grade-11 students in chemical kinetics topic" โดยมี ผศ.ดร.บุญนาค สุขุมเมฆ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Previous Next

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) จัดโครงการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง Disruptive University: เปลี่ยนตระหนก สู่ ตระหนัก “สมองกลหรือจะสู้สมองคน” โดยมีการคัดเลือกบุคคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2561 ซึ่งทั้งนี้สภาคณาจารย์และพนักงาน มจธ. ได้เสนอชื่อ นางสาวณัฏฐิฏา สุขเกษม ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือก ผลปรากฏว่า นางสาวณัฏฐิฏา สุขเกษม ได้รับรางวัลเกียรติยศ ด้านบริการ โดยคัดเลือกจากผลงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยได้รับรางวัลเป็นเข็มทองคำ โล่เกียรติยศพร้อมเกียรติบัตร และในวันที่ 10 พ.ค. 2562 ได้เข้าร่วมเสวนา "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็น “เส้นทางสู่ความสาเร็จในการทางานและ ความภาคภูมิใจ” บุคลากรสายสนับสนุน ผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ณ ห้องประชุมไทรเงิน กระบี่รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

นักเรียนไทยคว้า 6 เกียรติคุณประกาศฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ที่ออสเตรเลีย

ขอแสดงความยินดีกับ 6 นักเรียนผู้แทนประทศไทย ที่ได้รับเกียรติคุณประกาศ จากการเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 4 – 13 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองแอดิเลด เครือรัฐออสเตรเลีย โดยมีเบื้องหลังความสำเร็จ ประกอบด้วยอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. 2 ท่าน ได้แก่ 
ดร.วิทยา กาญจนภูษากิจ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. (หัวหน้าทีม) และ 
ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. (รองหัวหน้าทีม)

Previous Next

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ คว้า 3 รางวัล จากการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ที่จัดขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลธัญบุรี ได้แก่รางวัลชนะเลิศ และรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน ประกอบด้วย นางสาวธัญญารัตน์ พุทธะพงศ์เลิศ และ นางสาวเพ็ญพิชชา ทิมปา ผลงานเรื่อง “การศึกษาการกัดกร่อนของอนุภาคโลหะระดับนาโนเมตรด้วยไซยาไนด์ไอออนและการประยุกต์ใช้งาน” โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผศ.ดร.วิจิตรา เดือนฉาย รางวัลเหรียญทองแดง และเกียรติบัตร ประกอบด้วย นางสาววีณา พุ่มพวง และ นางสาวกิตติมา แต้มทอง ผลงานเรื่อง “ผลของการยับยั้งเอนไซม์แลคเคสที่ถูกตรีงและการทดสอบความเสถียร” โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ รศ.กรวลัย พันธุ์แพ รางวัลเหรียญทองแดง และเกียรติบัตร ประกอบด้วย นางสาวปณิตา แดงสำราญ และ นางสาววิชาดา เจริญพงษ์ ผลงานเรื่อง “การเตรียมวัสดุคอมโพสิทแม่เหล็กที่คีเลดด้วยไอออนโลหะสำหรับการเพิ่มแอคติวิติของแลคเคสในการบำบัดสีย้อม” โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ รศ.กรวลัย พันธุ์แพ