King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ชุดที่ 42 จากมติที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์ ประธาน ปอมท. คนใหม่ กล่าวว่า “มีความตั้งใจที่จะผลักดันองค์กร ปอมท. ให้ก้าวทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นแบบก้าวกระโดดที่เป็นความท้าทายอย่างมาก ซึ่งบุคลากรทางการศึกษาจะต้องปรับตัวและพัฒนาทักษะใหม่เพื่อเตรียมรับ Education Disruption ดังนั้นสมาชิกของ ปอมท. ทุกคนต้องทำงานร่วมกันอย่างมีระบบแบบแผน เพื่อรับมือกับความท้าทายดังกล่าว”

 
Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ เลี้ยวเรียน

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ลีลา รักษ์ทอง อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ที่ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในผู้แทนประเทศไทยโครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS) ประจำปี 2563

Previous Next

​เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยม ทุนการศึกษาบุคคลและองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 52 ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมี ผศ.ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ และผศ.ดร.อนวัช พินิจศักดิ์กุล ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ได้รับรางวัลรวม 22 คน จากรางวัลทั้ง 4 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 ประเภทที่ 2 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต ประเภทที่ 3 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
และประเภทที่ 4 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวธน เขมะวิชานุรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2562