King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ปริเวท วรรณโกวิท หัวหน้าศูนย์วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และนวัตกรรม (KGEO) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้ารับรางวัลหน่วยงาน ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2562 “Best Practice Awards 2019” สาขาวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทยสำหรับองค์กรหรือผู้ที่ประกอบคุณงามความดีและกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม ส่วนรวมและประเทศชาติ โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งทั้งนี้ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และผู้ร่วมงาน รองศาสตราจารย์กรวลัย พันธุ์แพ หัวหน้าศูนย์เครื่องมือฯ ผศ.ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ รศ.ดร.อุษา ฮัมฟรี่ และ ดร. ศุวิล ชมชัยยา อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

Previous Next

เมื่อวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.นุจริน จงรุจา อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา พร้อมด้วย นางสาวณีรนุช รักยิ่ง และนายพชรวจี ดวงแก้ว นักศึกษาระดับปริญญาโท ได้นำผลงานชื่อ “เปปไทด์ลูกผสมจากมนุษย์เพื่อยับยั้งเชื้อจุลลินทรีย์ก่อโรคในสัตว์เศรษฐกิจ” เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงานโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา โดยใช้เวลาให้คณะกรรมการฯได้ชมการสาธิตผลงานและพิจารณาตัดสินให้คะแนนผลงานในรอบสุดท้าย ตั้งแต่วันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2562 และประกาศผลในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ผลปรากฏว่า ทีมอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ระดับอุดมศึกษา กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร จากผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายทั้งหมด 15 ทีม โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้มอบถ้วยรางวัล เหรียญทอง และเงินรางวัลจำนวน 60,000 บาท

Previous Next

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.ม./ ปร.ด.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2562 จากจำนวนผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด 45 เรื่อง ในสาขาวิชาการต่างๆ รวม 12 สาขาวิชาการ โดย ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษารอยต่อและการเคลื่อนที่ของประจุในเซลล์แสงอาทิตย์ออร์แกนิคแบบบัลเฮเทอร์โรจังชัน”(Interface and Charge Transport Studies in Organic Solar Cells Based on P3HT: PCBM Bulk Heterojunctions) อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก Professor Ismat Shah ซึ่งทั้งนี้ จะได้รับเงินรางวัลและประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ

Previous Next

วันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ส่งบุคลากรสายสนับสนุน คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 “พัฒนาคน พัฒนางาน สู่นักปฏิบัติมืออาชีพ” ที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับเครือข่ายวิจัยบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา และที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) โดยมีสถาบันการศึกษากว่า 23 สถาบัน ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอทั้งสิ้น 62 ผลงาน ซึ่ง คุณสุนทรี สุขเกษม เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนบริหารจากภาควิชาจุลชีววิทยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (กลุ่มพัฒนางานประจำ) ชื่อผลงาน "การปรับปรุงรูปแบบการเชิญประชุมด้วย Google Form ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี" คุณพินิจนันท์ รุทธนานุรักษ์ และ คุณมารุต พวงสุดรัก เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการจากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (กลุ่มสิ่งประดิษฐ์) ชื่อผลงาน "การสร้างชุดทาวเวอร์เคนเพื่อใช้ในการอบรมพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น"