King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2561 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เข้าร่วมการแข่งขันเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านอุตสาหกรรมเจาะลึกงานแสดงสินค้าและงานนิทรรศการ (Sprint MICE Camp #1) ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งได้มีการประกวดในหัวข้อ แนวคิด“การออกแบบ Exhibition” โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ออกแบบในหัวข้อ “Long เครียด” เป็นรูปแบบนิทรรศการที่นำเสนอให้รู้จักกับความเครียดและวิธีการจัดการกับความเครียด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ออกแบบหัวในข้อ “1st International You tuber” เป็นรูปแบบนิทรรศการรวมรวบยูทูปเบอร์จากทั่วโลก เพื่อช่วยคนที่อยากเป็นยูทูบเบอร์ได้ประสบความสำเร็จ ซึ่งทั้ง 2 ทีมที่ได้รับรางวัลประกอบด้วย นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยการแข่งขันครั้งนี้ ถือเป็นการแข่งขันรูปแบบใหม่ที่ทะลายกำแพงคณะและสถาบัน เพราะแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยนักศึกษาจากต่างสถาบันและต่างคณะสาขาวิชามาร่วมกันคิดสร้างสรรค์ผลงานภายในระยะเวลา 2 วัน ซึ่งตัวแทนนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จำนวน 5 คนจะกระจายอยู่ทั้ง 5 กลุ่มการแข่งขัน

Previous Next

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป จากผลงาน “การเตรียมอนุภาคนาโนซิลิกาความบริสุทธิ์สูงที่มีสมบัติความไม่ชอบน้ำจากแกลบ (Fabrication of superhydrophobic high purity nanosilica from crop waste rice husk)” โดยนายกิตติธัช ธนสิวะวงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป จากผลงาน “นวัตกรรมตัวขยายสัญญาณรามาน: อนุภาคนาโนเงินรูปสามเหลี่ยมที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับเทคนิคพื้นผิวขยายสัญญาณรามาน (Innovative Raman signal amplifier: Powerful silver nanoplates for surface - enhanced Raman scattering)” โดย นางสาวสุธาวี อิทธิพงศ์เมธี และนายศุภกร เดโช นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ เป็นที่ปรึกษางานวิจัยทั้ง 2 ผลงานในการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่ 9 จัดโดย วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายกิตติธัช ธนสิวะวงษ์ เล่าว่า แกลบเป็นของเหลือทิ้งจากภาคเกษตรกรรมในกระบวนการผลิตข้าว โดยเหลือทิ้งในปริมาณมากกว่า 7 ล้านตันต่อปี ปกตินิยมนำแกลบมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงหรือแปรรูปเป็นพลังงานที่มีมูลค่าเพิ่มได้ เช่น การอัดให้เป็นแท่งเชื้อเพลิงแข็งเพื่อใช้แทนฟืนหรือถ่าน การแปรรูปเพื่อให้ได้ก๊าซและน้ำมัน และการแปรรูปเป็นก๊าซเชื้อเพลิง แต่เชื้อเพลิงที่ผลิตขึ้นมายังมีประสิทธิภาพต่ำเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ ทั้งยังก่อให้เกิดปัญหามลพิษ และเนื่องจากแกลบมีองค์ประกอบเป็นซิลิกาอยู่ในปริมาณมากจึงเลือกสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลิกา (nanosilica) จากแกลบโดยนำไปปรับสภาพให้มีสมบัติความไม่ชอบน้ำยิ่งยวด (superhydrophobic) อนุภาคนาโนซิลิกาที่ผ่านการปรับสภาพ สามารถนำไปเคลือบบนพื้นผิวของวัสดุต่าง ๆ เพื่อป้องกันความชื้น ป้องกันการเกิดไบโอฟิล์ม (biofilm) ป้องกันการยึดติดของแบคทีเรียบนพื้นผิว หรือเพิ่มคุณสมบัติการทำความสะอาดตัวเอง (self-cleaning) ให้กับผิววัสดุ เช่น ผิวกระจกที่เมื่อมีหยดน้ำมาสัมผัสจะกลายเป็นเม็ดกลมที่สามารถไหลบนพื้นผิวเพื่อทำความสะอาดคราบฝุ่นได้ นอกจากนั้นแล้วอนุภาคนาโนซิลิกาที่ไม่ได้ผ่านการปรับสมบัติพื้นผิวก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น เพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้างวัสดุ

ขอบคุณข่าวและภาพจาก http://www.pr.kmutt.ac.th

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นและเจ้าหน้าที่สนับสนุนดีเด่นด้านการพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะวิทยาศาสตร์ 2 ท่านคือ
1. ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีดีเด่น ได้แก่ ผศ.ดร.บุญนาค สุขุมเมฆ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
2. เจ้าหน้าที่สนับสนุนดีเด่น ด้านการพัฒนานักศึกษา ได้แก่ คุณสุนทรี สุขเกษม เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

Previous Next

นักศึกษาภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 พร้อมเงินรางวัล 3000 บาท ในการเข้าแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็น ฑูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2561 (Young Thai Science Ambassadors 2018) ของนักศึกษาภาควิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้น้ักศึกษาได้รับคัดเลือกให้ไปเข้าค่ายฑูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ ที่ อพวช. ในระหว่างวันที่ 26-31 พฤษภาคม 2561 และได้ถูกทาบทามให้ไปพูดเสวนาในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี ในวันที่ 25 สิงหาคม 2561

นักศักษาที่เข้าประกวด:
1. นายภานุวัฒน์ รุจิรวณิช
2. นายเปรมศักดิ์ ชินวุฒินันท์

อาจารย์ที่ปรึกษา:
อ.ดร.กรกันยา ประทุมยศ

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ ผศ.ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน (รางวัลชมเชย) ประจำปี 2560 โดยพิจารณาจากอาจารย์ที่มีสมรรถนะด้านการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฎิบัติ และมีผลงานด้านการสอนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นที่ประจักษ์ ตามเกณฑ์การพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561

Page 15 of 15