King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

 
 
วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 และ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom
รับสมัครวันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2564
ประกาศรายชื่อ 20 ตุลาคม 2564 ที่หน้าเพจ
-----------------------------
รายละเอียดการรับสมัคร
- รับสมัครน้อง ๆ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)
- มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ (ไม่จำกัดเกรด)
- กิจกรรมฐานคณิตศาสตร์ (Have Fun with Arduino)
วันเสาร์ที่ 30 ต.ค. 64 เวลา 9.00 - 12.00 น. (รับจำนวนจำกัด 20 คนเท่านั้น)
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วม 100 บาท (ไม่มีอุปกรณ์ทดลอง)
- กิจกรรมฐานเคมี (Bubble bead เจลหอม) ฐานฟิสิกส์ ระบบเปิด-ปิดไฟแบบอัตโนมัติ
และฐานจุลชีววิทยา (การหมักของจุลินทรีย์)
วันเสาร์ที่ 6 พ.ย. 64 เวลา 9.00 - 12.00 น. (รับจำนวนจำกัดฐานละไม่เกิน 20 คน)
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วม 200 บาท (พร้อมอุปกรณ์ทดลองจัดส่งถึงบ้าน)
- ชำระค่าลงทะเบียนภายในกำหนดหลังประกาศรายชื่อ
-----------------------------
ลิ้งค์รับสมัคร
--------------------------------
แล้วพบกันนะเด็ก ๆ
สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 097-043-8809 (พี่แฟง) (เวลาราชการ)
หรือ Inbox เพจ : Tcu kmutt
Previous Next

ซึ่งเป็นโครงการรวบรวมทุนทรัพย์จากนักศึกษาเก่าและบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะบริจาคทุนทรัพย์สำหรับเป็นทุนการศึกษา ค่าครองชีพต่างๆ ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือประสบปัญหาต่างๆ
บริจาคเจาะจงภาควิชาของนักศึกษาผู้รับทุนได้
***การบริจาคทุนทรัพย์เพื่อการศึกษา สามารถหักภาษีได้ถึง 200%***
หากท่านใดสนใจโครงการที่ดีและมีประโยชน์ต่อน้องๆ นักศึกษา สามารถร่วมบริจาคได้ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณวารุณี กิติวงษ์ประทีป นักบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โทร 02-470-8811

Previous Next


นักศึกษาจะต้องผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบ ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรสำหรับประกอบการยื่นขอประเมินโครงการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ จึงจะสามารถทำการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ได้
.
โดยนักศึกษาสามารถเข้าศึกษาเอกสารประกอบการเรียนรู้จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ และทำแบบทดสอบในรูปแบบออนไลน์ได้
.
ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 – 5 พฤศจิกายน 2564 ตาม link ด้านล่างนี้
--------------‐--‐-----------------------------‐--‐---------------
1) เอกสารประกอบการเรียนรู้ จริยธรรมออนไลน์ “Document”
https://drive.google.com/.../1F4VJc8zRGtFnRHDa_TCcLi...
--------------‐--‐-----------------------------‐--‐---------------
2) แบบทดสอบหลังเรียน “Test”
https://docs.google.com/.../1sQAoGPiKKaQ8hLWUoyy8SA7.../edit
--------------‐--‐-----------------------------‐--‐---------------
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน/วิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับปริญญาโท และผู้ที่เกี่ยวข้อง แจ้งนักศึกษาในสังกัดให้เข้ารับการอบรม “จริยธรรมวิจัยในมนุษย์”
.
หากมีข้อสงสัยติต่อสอบถามได้ที่
คุณพชรมน ชุดเจือจีน
ฝ่ายงานวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์
โทร 02-470-8808 หรือ 089-148-0520

Previous Next

ด้วยคณะอนุกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ระดับสถาบัน ได้จัดการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อให้นักศึกษาที่มีการทำปริญญานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ได้รับทราบระเบียบและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง และสามารถทำงานวิจัยได้ถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบ ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรสำหรับประกอบการยื่นขอประเมินโครงการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ จึงจะสามารถทำการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ได้

โดยนักศึกษาสามารถเข้าศึกษาเอกสารประกอบการเรียนรู้จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ และทำแบบทดสอบในรูปแบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 – 5 พฤศจิกายน 2564 ตาม link ด้านล่างนี้

1) เอกสารประกอบการเรียนรู้ จริยธรรมออนไลน์ “Document”
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1F4VJc8zRGtFnRHDa_TCcLi_sZEg7EFl4
2) แบบทดสอบหลังเรียน “Test”
https://docs.google.com/forms/d/1sQAoGPiKKaQ8hLWUoyy8SA7rj7sU4lKjzvp4bFdmesU/edit

จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน/วิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับปริญญาโท และผู้ที่เกี่ยวข้อง แจ้งนักศึกษาในสังกัดให้เข้ารับการอบรม “จริยธรรมวิจัยในมนุษย์” แบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 – 5 พฤศจิกายน 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งนักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องเข้าร่วมอบรมให้ทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยติต่อสอบถามได้ที่ คุณพชรมน ชุดเจือจีน ฝ่ายงานวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ โทร 02-470-8808 หรือ 089-148-0520

Page 1 of 44