King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

โครงการ “Chang Junior ปีที่ 8”

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่อโครงการ “Chang Junior ปีที่ 8” โดยรับนักศึกษาเข้าฝึกงานช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการทำงาน รวมถึงวัฒนธรรมในการทำงาน เพื่อประโยชน์ต่อนักศึกษาในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมการทำงานในอนาคต

นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ของมหาวิทยาลัยที่สนใจและอยากเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.ศิริลักษณ์ อัมพรประเสริฐ – เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส ได้ที่ 02-785-5867