Previous Next

ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

Print

ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 โดยมีกำหนดการดังนี้

16.00 - 18.00 น.
- พิธีแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
- ถ่ายภาพร่วมกัน
ณ ห้อง Science Connect อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

18.00 น. เป็นต้นไป
- ร่วมรับประทานอาหาร (โต๊ะจีน)
- ชมการแสดง
ณ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

** เชิญชวนทุกท่านแต่งกายในธีมย้อนยุค 70s **