ขอเชิญ อาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Education)

Print
ขอเชิญ อาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Education) โดยกิจกรรมในครั้งนี้คือ "การนำเสนอผลการดำเนินการของบุคลากรที่ได้รับทุนจากโครงการสนับสนุนพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์" ในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00-16.30 น. ห้อง SCL 209 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ นำเสนอโดย ผศ.ดร.บุญนาค สุขุมเมฆ เรื่อง ''กิจกรรมเสริมทักษะในห้องปฏิบัติการ" อาจารย์และบุคลากรที่สนใจสามารถตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมตาม link https://docs.google.com/forms/d/1FWw7Ryhj-OchJ3f4zbIqhbcsihGpTyjnYUNWUa5bi0g