King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2

Previous Next

ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (Science Project)

ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (Science Project)

รางวัลชนะเลิศ
โครงงานเครื่องดึงเส้นโรตีสายไหม
โรงเรียนบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมาชิกในทีมได้แก่
1. นางสาวตติยา ขยัน
2. นางสาวปลายฟ้า เดชเกิด
3. นางสาวเกษแก้ว แย้มนาม

อาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้แก่
1. อาจารย์เบญจวรรณ ดัดวงษ์
2. อาจารย์ศิธร คนเสงี่ยม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
โครงงานประสิทธิภาพของแผ่นมูลช้างในการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อการปลูกพืช
โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ จังหวัดสุรินทร์

สมาชิกในทีมได้แก่
1. นาย อิทธิพล วันลักษณ์
2. นายปิยะรัฐ เมืองปากโยธา
3. นายวิษณุ ลักขษร

อาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้แก่
อาจารย์วิธิวัติ รักษาภักดี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
โครงงานการมีจริงของผลลัพธ์จากการประยุกต์อนุพันธ์เชิงเศษส่วนในรูปทั่วไปบนสมการหยุ่นหนืดแบบต่าง ๆ
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สมาชิกในทีมได้แก่
1. นายนรวิชญ์ ลิมปานุกร
2. นายธิติพัทธ์ จันทราพิรัตน์

อาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้แก่
อาจารย์ปัญญา ค้าคล่อง