Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดอบรม “จริยธรรมวิจัยในมนุษย์” แบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 และนักศึกษาระดับปริญญาโท

Print

เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ทางคณะวิทยาศาสตร์ จึงได้ดำเนินการจัดการอบรม “จริยธรรมวิจัยในมนุษย์” แบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 และนักศึกษาระดับปริญญาโท (นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา/ ภาควิชาเคมี/ภาควิชาฟิสิกส์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน และหลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา) เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบระเบียบและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง และสามารถทำงานวิจัยได้ถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

โดยมีระยะเวลาการจัดอบรม ตั้งแต่วันที่ 15 -29 มกราคม 2564

***นักศึกษาต้องผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรม จึงจะสามารถทำการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ได้***