King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

ประกาศรับสมัครบุคคลในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะทำการสรรหาหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. 2543 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2544 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 และข้อกำหนด (Term of References : TOR) ของหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (พ.ศ.2564 - 2567) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นความจำนงได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 (ปิดรับสมัครเวลา 15.00 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณอารยา เข็มวงศ์ทอง โทร. 02-4709569