King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Franco-Thai Cooperation Program ประจำปี 2565-2566

ด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสประกาศรับให้ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research/Franco -Thai Mobility Programme / PHC SIAM) ประจำปี 2565-2566

อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการโปรดดำเนินการดังนี้

1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของแหล่งทุน
2. จัดส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) พร้อมเอกสารแนบที่เกี่ยวข้องภายในวันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00 น. เพื่อฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินการ approve ตามระบบต่อไป
3. จัดส่งข้อเสนอโครงการฉบับพิมพ์ จำนวน 6 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 5 ชุด) มาที่ สวนพ.

ขอให้ผู้ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามประกาศการรับสมัครทุนวิจัยและขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นให้แล้วเสร็จ และจัดส่งข้อเสนอโครงการฉบับพิมพ์ จำนวน 6 ชุด มาที่ สวนพ. ภายในวันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น. โดย สวนพ. จะดำเนินการตรวจสอบข้อเสนอโครงการเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของแหล่งทุนและจะดำเนินการจัดทำหนังสือนำส่งและเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมจัดส่งไปยังแหล่งทุนต่อไป

เอกสารประกอบ
https://drive.google.com/drive/folders/1Jy55PDcwD4JJzuJVRlPx4oPeHIX8d9yX?fbclid=IwAR2052G8Lmi7q9oK0lgqylkVtxm-2PfVJ8y6fEGfxzjW_IXlZtVq9qjXMco

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน โทร. 02-470-9654 Email :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.