King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

การเปิดรับหัวข้อวิทยานิพนธ์เพื่อประกาศรับนักศึกษา โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มีความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ( มจธ.-สวทช.) มีวัตถุประสงค์ร่วมกันพัฒนานักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยให้เป็นบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างอาจารย์และนักวิจัย จากมจธ.และสวทช. ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการพิจารณานั้น จะประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุน โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ต่อไป
ผู้สนใจสามารถเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์โดยส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. แบบแจ้งความประสงค์เสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ฯ
2. บทสรุปงานวิจัย/วิทยานิพนธ์
3. ประวัติการศึกษา ความเชี่ยวชาญ ผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ที่ปรึกษา (CV)
รายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
https://drive.google.com/drive/folders/1hfzbmu1SayZJpG9FfUg1nM5y3i-KoJgc?usp=sharing
ส่งเอกสารได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564
ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณมลฤดี สุคนธทรัพย์ โทร. 0-2470-9627
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.