Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ปรับการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐานเป็นรูปแบบใหม่ โดยเน้นผลลัพธ์ทางการเรียนรู้แบบโมดูลย่อย (Outcome Base Education Module: OBEM)

Print