Previous Next

📢ขอเชิญนักศึกษาผู้ช่วยสอน (TA OBEM) ของรายวิชาในคณะวิทยาศาสตร์

Print

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant) ครั้งที่ 4 รอบที่ 2

ในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 ถึง 16.30 น. ผ่าน แอพพิเคชั่น zoom โดยมีหัวข้อดังนี้

- แนะนำแอพพิเคชั่นในการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลแบบออนไลน์ โดย นักพัฒนาการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
- ส่งเสริมเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยทีมงานกระบวนกร มจธ. (ผศ.ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์)

ลิงค์สำหรับเข้าห้องอบรม zoom
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/6702468621

Meeting ID: 670 246 8621