King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมนศ.ชั้นปีที่ 3 ชี้แจงการฝึกงานภาคอุตสาหกรรม (ฝึกงาน 2 เดือน) และเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม (ฝึกงาน 4-5 เดือน) 24 กย.61 เวลา 13.30 น. ห้องเรียนรวม 600 (นำบัตรนศ.มาลงทะเบียน : กิจกรรมบังคับ)

Previous Next

ด้วยงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดโครงการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือและวิจัยบูรณาการ ครั้งที่ 8 เรื่อง Science Colloquium VIII : “การสร้างงานวิจัยไปสู่นวัตกรรมที่มีคุณค่า” วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. - 15.30 น. ณ ห้องสัมมนา 1 SI 213 – 214 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือฯ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. เขมฤทัย ถามะพัฒน์ และ ดร.นุจริน 
จงรุจา เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้และแรงบันดาลใจในการทำงานวิจัยไปสู่ผลงานนวัตกรรมที่มีคุณค่า และขั้นตอนในการสร้างงานวิจัยให้เป็นผลงานเชิงประจักษ์

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ “การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์คุณภาพ AUN QA เพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานระดับอาเซียน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน สามารถบริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN QA และเพื่อเป็นการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรให้มีความพร้อมในการประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานในระดับอาเซียนต่อไปในอนาคต

คณะฯ ได้เชิญวิทยากร คือ รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา อาจารย์ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการหลักสูตร จนหลักสูตรชีวเคมีผ่านการตรวจประเมิน AUN QA Accreditation ระดับคะแนน 5 ในระดับอาเซียน

คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ในครั้งนี้ กำหนดจัดในวันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Science Connect อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ โดยผู้ที่สนใจสามารถลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่หน่วยงานที่สังกัด

Previous Next

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาความปลอดภัยอาหาร ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เริ่มเรียนตุลาคม 2561 รับจำนวน 30 คน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชาจุลชีววิทยา โทร. 02 470 8887 / 02 470 8891

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง นักออกแบบและผลิตสื่อ 1 อัตรา รายละเอียดดังเอกสารแนบ โดยสามารถส่ง Resume แนบรูปถ่าย (มุมขวาบน) และ Transcript มาที่ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 โดยระบุ “สมัครตำแหน่ง นักออกแบบและผลิตสื่อ"

ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์จะทำการนัดสัมภาษณ์ในภายหลัง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณอารยา โทร.02-470-9569