King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

 
“เข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์”
วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00-11.30 น. ผ่าน Facebook Live
Previous Next

โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. (OBEM) เปิดรับสมัครทุนผู้ช่วยสอน/ทุนผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2564 

โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. (OBEM) เปิดรับสมัครทุนผู้ช่วยสอน/ทุนผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 44 ทุน ดังนี้
1. ภาควิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 24 ทุน (ขาดอีก 19 คน)
2. ภาควิชาฟิสิกส์ จำนวน 9 ทุน (ขาดอีก 2 คน)
3. ภาควิชาเคมี จำนวน 10 ทุน (ขาดอีก 8 คน)
4. ภาควิชาจุลชีวิทยา จำนวน 1 ทุน (เต็มแล้ว)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 กรกฎาคม 2564
ระยะเวลาทุน (สิงหาคม – พฤศจิกายน 2564) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 ผู้ช่วยสอน (ทุนละไม่เกิน 4,000 บาทต่อเดือน)
ประเภทที่ 2 ผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ในชั้นเรียน (ทุนละไม่เกิน 6,000 บาทต่อเดือน)
ประเภทที่ 3 ผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน (ทุนละไม่เกิน 8,000 บาทต่อเดือน)
(รายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบ)
สนใจติดต่อสมัครทุนฯ โดยกรอกสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซด์ tinyurl.com/yjzx4l3r
หรือสอบถามรายละเอียดทุนได้ที่
คุณอัญชลี สากระแสร์
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร 086-7602232

Previous Next

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ 2565 และแถลงผลสําเร็จจากการวิจัยและ นวัตกรรม NRCT Open House 2021 ระหว่างวันที่ 18 – 25 กรกฎาคม2564 ผ่านระบบออนไลน์

ใน (8) ด้าน ดังนี้
1) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (18 กรกฎาคม 2564)
2) ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ (19 กรกฎาคม 2564)
3) ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร และด้านสัตว์เศรษฐกิจ (20 กรกฎาคม 2564)
4) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม (21 กรกฎาคม 2564)
5) ด้านการรองรับสังคมสูงวัย (22 กรกฎาคม 2564)
6) ด้านสังคมและความมั่นคง (23 กรกฎาคม 2564)
7) ด้านการรองรับการระบาดของโรคโควิด-19และรองรับโรคติดต่ออุบัติใหม่ (24 กรกฎาคม 2564)
8) ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (25 กรกฎาคม 2564)

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังผ่านเว็บไซต์ : https://openhouse2021.nrct.go.th/
และรับชมถ่ายทอดผ่านช่องทาง Facebook LIVE : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

Previous Next


1. ภาควิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 24 ทุน
2. ภาควิชาฟิสิกส์ จำนวน 9 ทุน
3. ภาควิชาเคมี จำนวน 10 ทุน
4. ภาควิชาจุลชีวิทยา จำนวน 1 ทุน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 กรกฎาคม 2564
ระยะเวลาทุน (สิงหาคม – พฤศจิกายน 2564) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 ผู้ช่วยสอน (ทุนละไม่เกิน 4,000 บาทต่อเดือน)
ประเภทที่ 2 ผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ในชั้นเรียน (ทุนละไม่เกิน 6,000 บาทต่อเดือน)
ประเภทที่ 3 ผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน (ทุนละไม่เกิน 8,000 บาทต่อเดือน)
(รายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบ)

สนใจติดต่อสมัครทุนฯ โดยกรอกสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซด์ tinyurl.com/yjzx4l3r
หรือสอบถามรายละเอียดทุนได้ที่
คุณอัญชลี สากระแสร์
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร 086-7602232

  1. การเปิดรับหัวข้อวิทยานิพนธ์เพื่อประกาศรับนักศึกษา โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
  2. วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการตามกรอบการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565
  3. เชิญลงทะเบียนร่วมฟังการบรรยาย "กรอบวิจัย" และ "แนวทางการเขียน" เพื่อพิชิตทุนจากแหล่งทุน วช. ปี 2565
  4. 📣📣 ด่วนนนน ‼‼ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยาย "กรอบวิจัย" และ "แนวทางการเขียน" เพื่อพิชิตทุนจากแหล่งทุน วช. ปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-11.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting