King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

Hatch จับมือกับ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CPE) มจธ.
ชวนน้องๆ นักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี มาอัพเดตเทรนด์ใหม่ๆ 
ในแวดวงอุตสาหกรรม การเงิน การเกษตร และการจัดการพิพิธภัณฑ์ 
ในงาน “Insight Day”
มาร่วมกันเจาะลึกข้อมูล ใน Talk session กับ “คนวงใน” จากองค์กรพันธมิตรของ มจธ. 
อาทิ SCG Packaging และ Museum Siam 
ที่จะช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์และความท้าทายในวงการต่างๆ

อย่าพลาด! 
- ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากก้าวทันความเปลี่ยนแปลงในกระแสโลก
- ถ้าคุณกำลังคิดและหาหัวข้อ Project ที่น่าสนใจ สำหรับลงมือทำ
- ถ้าคุณกำลังหาโอกาสเข้าถึงข้อมูล insight จากเจ้าของโจทย์ตัวจริง 
- ถ้าคุณต้องการโอกาส จากองค์กรที่อาจจะเป็น Partner ทำให้ project ของคุณเอาไปใช้จริงได้

พบกันวันเสาร์ที่ 25 พ.ค. นี้ เวลา 9.00 – 12.00 น.
ที่ห้อง 2401 อาคาร CB2 มจธ. (บางมด)

สมัครด่วน! ตั้งแต่วันนี้ ที่ http://bit.ly/InsightTalk2019

ภาควิชาเคมี ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับฟังการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชาเคมี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายกมลวิช อิ่นคำ รหัสนักศึกษา 59090800101 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
หัวข้อเรื่อง : การพัฒนาตัวตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าโดยใช้วัสดุที่เป็นกราฟีนสำหรับการวินิจฉัยโรค
( DEVELOPMENT OF GRAPHENE-BASED ELECTROCHEMICAL SENSORS FOR DIAGNOSIS)
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ : 
1. ผศ.ดร.อมรา อภิลักษณ์ (ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์)
2. ผศ.ดร.วิจิตรา เดือนฉาย (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
3. ผศ.ดร.นคร เนียมนนท์ (กรรมการ)
4. ผศ.ดร.นิศากร ทองก้อน (กรรมการ)

2. นางสาวปพิชญา คาถา รหัสนักศึกษา 59090700305 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
หัวข้อเรื่อง : การศึกษาการเปลี่ยนสีของอนุภาคทองระดับนาโนเมตรที่หุ้มด้วยซิลเวอร์ และการประยุกต์ใช้สำหรับคอริลีเมตริกเซนเซอร์ (STUDY OF COLOR CHANGING OF GOLD/SILVER CORE-SHELL NANOPARTICLES AND ITS APPLICATION FOR COLORIMETRIC SENSOR)
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ : 
1. ผศ.ดร.อมรา อภิลักษณ์ (ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์)
2. ผศ.ดร.วิจิตรา เดือนฉาย (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
3. ผศ.ดร.นคร เนียมนนท์ (กรรมการ)
4. ผศ.ดร.นิศากร ทองก้อน (กรรมการ)

3. นางสาวอริสรา ศรีเรืองรุ่งกมล รหัสนักศึกษา 59090700401 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม CH 304 ชั้น 3 อาคารภาควิชาเคมี
หัวข้อเรื่อง : การพัฒนาแผ่นเยื่อนาโนเซลลูโลสเพื่อเป็นอิเล็กโทรไลต์แข็งในเซลล์เชื้อเพลิงแบบใช้เมธานอลโดยตรง (DEVELOPMENT OF NANO CELLULOSE MEMBRANE AS SOLID ELECTROLYTE FOR DIRECT METHANOL FUEL CELL)
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ : 
1. ศ.ดร.อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์ (ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์)
2. ผศ.ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
3. รศ.ดร.เพลินพิศ บูชาธรรม (กรรมการ)
4. ดร.เอมอร ศักดิ์แสงวิจิตร (กรรมการ)

4. MS.Chim Math รหัสนักศึกษา 59090700403 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00-12.30 น. ณ ห้องประชุม CH 304 ชั้น 3 อาคารภาควิชาเคมี
หัวข้อเรื่อง : DEVELOPMENT OF ELECTROCHEMICAL SENSOR FOR DETECTION OF 17 ALPHA METHYLTESTOSTERONE IN SAMPLES FROM TILAPIA PRODUCTION
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ : 
1. ผศ.ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์ (ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์)
2. ผศ.ดร.สุดธิดา เปลี่ยนคารมย์ ธนทรัพย์สิน (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
3. ผศ.ดร.วิจิตรา เดือนฉาย (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม)
4. ผศ.ดร.นคร เนียมนนท์ (กรรมการ)
5. ผศ.ดร.นิศากร ทองก้อน (กรรมการ)

5. นางสาววรรษมน ตังอ่วม รหัสนักศึกษา 59090700502 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
หัวข้อเรื่อง : การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ STEAM Education ที่มีต่อเจตคติต่อวิชาเคมีและทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในเรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (A STUDY OF THE EFFECTS OF STEAM EDUCATION ON ATTITUDES TOWARDS CHEMISTRY AND PROBLEM SOLVING SKILLS OF MATHAYOMSUKSA 5 STUDENTS IN CHEMICAL KINETICS)
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ : 
1. รศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา (ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์)
2. ผศ.ดร.บุญนาค สุขุมเมฆ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
3. ผศ.ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว (กรรมการ)
4. ดร.เอมอร ศักดิ์แสงวิจิตร (กรรมการ)